הרשמה לשירות תרופות עד הבית של חברת מירשמים

מילוי הפרטים בשאלון זה נועד בכדי לאפשר לחברת מירשמים ליצור עימכם קשר.
הפרטים האישיים ישמרו ולא יועברו לכל גורם שלישי אחר.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  אנא קרא את עיקרי הדברים מתוך כתב השירות

  עיקרי הדברים מתוך כתב השירות עבור עמותת "הבית לחולי טרשת נפוצה": 1. מסמך זה מהווה תמצית עיקרי הדברים מתוך כתב השירות ואין הוא בא להחליפו. 2. מהות השירות הינה הגעה של נציג השרות אל הלקוח לצורך איסוף המרשם, כרטיס חבר הקופה ומילוי טופס יפוי הכח ולאחר מכן, הגעה נוספת של הנציג אל הלקוח לצורך מתן התרופות וגביית התשלום. (כמפורט בכתב השירות – סעיף 3). 3. שירותי מירשמים יינתנו בין השעות 08:00 – 22:00 בכל ימות השנה, למעט בימי שישי, שבתות, ערבי חג, חגים, וימי שבתון. 4. המנוי הינו אישי והשירות יינתן לפי מס' ת.ז. הרשום על גבי המרשם. 5. תוקפו של המנוי יחול החל מיום התשלום ולתקופה של 12 חודשים. 6. הזמנת השירות תעשה על ידי פניית הלקוח מיוזמתו אל מוקד החברה בטלפון: 1-700-700-187. 7. מנוי זכאי לקבל את שרותי "מירשמים" ללא כל הגבלה של מספר פניות במשך תקופת המנוי, קריאה ראשונה בחודש - ללא עלות ומעבר לכך כל קריאה במהלך החודש תחויב ב30 ש"ח. 8. עם ביטול הרישום יבוטל אוטומטית גם כתב השרות בלא שתידרש הודעה נפרדת לעניין ביטול כתב השרות. 9. מירשמים רשאית לבטל את המנוי מבלי שתחויב במתן נימוקים בהודעה מוקדמת של 21 יום. במקרה כזה יזוכה המנוי בחלק היחסי של דמי המנוי בהתאם לתקופה שנשארה עד תום התקופה המקורית. 10. ביטול הרישום (העסקה) א. במקרה של ביטול עד 14 יום ממועד הרישום, הלקוח יחויב בגין דמי ביטול בסך 15% מעלות המנוי (החזר דמי רישום) וכן סכום של 89 ₪ בעבור כל שרות, שניתן בתקופת הרישום עד הביטול. ב. במקרה של ביטול לאחר 15 יום ממועד הרישום, הלקוח יחויב בגין דמי ביטול בסך של 25% מעלות המנוי. המנוי יקבל החזר כספי על יתרת התקופה. 11. בכל המסלולים, היה והשירות שהוזמן לא בוצע מסיבה שאינה תלויה במנוי, לא יחויב המנוי בדמי השתתפות עצמית עבור אותו שירות. היה והשירות שהוזמן לא בוצע מסיבה התלויה במנוי, יחויב המנוי בדמי השתתפות עצמית עבור אותו שירות. ''מירשמים'' ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לגבי איזה מהמקרים המפורטים להלן: 12. התרופה שתסופק במסגרת השירותים (לרבות טיבה ו/או תוקפה ו/או אופן השימוש בה). 13. הטיפול שניתן למנוי ו/או תוצאותיו. 14. כל נזק ו/או הפסד שיגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם תרופה שסופקה במסגרת השירותים. כתב שירות זה על תנאיו מהווה הסכם בינך לבין ''מירשמים'' בקשר עם השירותים הניתנים על פיו והוא יהיה בתוקף החל ממועד תשלום דמי המנוי ועד תום תקופת המנוי כמצוין לעיל. הנני מאשר ויתור על סודיות רפואית לחב' "מירשמים" לשם קבלת שרות התרופות. (החברה מתחייבת לשמירת החיסיון של מבקש השרות). הנני מאשר בזאת כי קיבלתי וקראתי את כתב השירות המלא של חב' מירשמים וכי פרטי האישיים אשר מסרתי בטבלה הנ"ל הינם נכונים. שליחת מסמך זה מהווה אישור ייפוי כוח לביצוע שרות מירשמים בקריאה טלפונית וכן אישור לכך שקראת את הנ"ל והינך מסכים לתנאים הרשומים בו ומעוניין להירשם כמנוי בחברת מירשמים.