แบบฟอร์มยืนยันสิทธ์ Pop Market 2020
เงื่อนไขและข้อตกลง

Pop Market ระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
เวลา 16.00 – 22.00 น.

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางทีมงานกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถ ยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ เเละจะมีทีมผู้จัดการตลาดติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อชี้เเจงรายละเอียดการจ่ายค่ามัดจำเเละรายละเอียดอื่นๆ ภายหลัง
2. การออกร้านจำหน่ายสินค้า เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่จัดเตรียมพื้นที่ขายโดยมีเงื่อนไขในการออกร้าน โดยต้องจ่ายค่ามัดจำ 3,000 บาท (จะได้คืนในวันสุดท้ายเมื่องานสิ้นสุด) โดยจะแจ้งรายละเอียดในการชำระเงินภายหลัง
3. ผู้ออกร้านต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมทุกประการ และยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของเทศกาลที่เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ เห็นว่าจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การตัดสินใจของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ข้อมูลต่างๆ และเอกสารประกอบการสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อมูลต่างๆและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริงเมื่อใด ให้ถือว่าผู้ร่วมออกร้านขาดคุณสมบัติทันที และหากว่าในกรณีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงของผู้ร่วมออกร้านก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาล ผู้ร่วมออกร้านยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไข
5. เทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ เปิดพื้นที่เพื่อการจำหน่ายสินค้า โดยสินค้าของผู้ออกร้านที่จะนำมาจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าที่ออกแบบหรือผลิตเอง ไม่ได้คัดลอกหรือละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น
6. สินค้าจะต้องเป็นสินค้าไอเดียสดใหม่และผ่านการคิดค้น มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับราคา สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
7. เทศกาลฯ ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
8. เทศกาลฯ ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าหรือบริการนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ เว้นแต่ได้มีการแจ้งและได้รับอนุญาตจากเทศกาลแล้วเท่านั้น โดยเทศกาลฯ ถือสิทธิ์ขาดในการอนุญาตและจัดการเพื่อความเหมาะสมด้วยเนื้อหาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด
9. เทศกาลฯ ไม่อนุญาตให้ร้านค้าโอนสิทธิการใช้พื้นที่เพื่อเปิดบูธร้านค้าให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ถ้ามีการฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
10. ผู้ออกบูธจะต้องเปิดขายสินค้าในพื้นที่ที่ร้านค้าของตน ตามเวลาที่ทางเทศกาลฯ กำหนดไว้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม เทศกาลฯ จะขอระงับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้ปีต่อๆ ไป
11. ผู้ออกร้านต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางเทศกาลฯและตลาดได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศในการซื้อ – ขายสินค้าที่มีความสร้างสรรค์ สนุนสนาน
12. หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากผู้ร่วมออกร้าน ผู้ร่วมออกร้านยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ


ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อเเบรนด์ (ไทย) *
ชื่อเเบรนด์ (อังกฤษ) *
Email *
เบอรโทรศัพท์ *
ไลน์ไอดี *
การยืนยันสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าในตลาด Pop Market ระหว่างวันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 - 22.00 น. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). Report Abuse