แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
คำอธิบาย แบบสอบถามความพึงพอใจใช้เกณฑ์ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 พอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Untitled Title
1. สถานภาพ *
2. สังกัด
Clear selection
3.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ( เดือน ส.ค.63 - ปัจจุบัน) ท่านได้เข้าใช้ห้องสมุดทั้งการ walk in หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือไม่ *
4.ท่านเข้าใช้ห้องสมุดผ่านช่องทางใดของห้องสมุด และมีความพึงพอใจระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ)
5
4
3
2
1
เข้าใช้บริการแบบ walk in
เข้าใช้ผ่านเว็บไซด์
เข้าใช้ผ่านเฟซบุ๊ก
เข้าใช้ผ่านทวิตเตอร์
เข้าใช้ผ่านไลน์
Clear selection
5.ท่านใช้ทรัพยากรสารนิเทศประเภทใดบ้างและมีความพึงพอใจระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ )
5
4
3
2
1
หนังสือ
วารสาร
สื่อโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี)
ปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
เอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือพิมพ์
Clear selection
Clear selection
6. เคยใช้งานทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์บ้างหรือไม่ท่าน *
7. ท่านใช้งานทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดใดบ้างและมีความพึงพอใจระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ )
5
4
3
2
1
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis)
Clear selection
8. ท่านใช้บริการใดบ้างของห้องสมุดและมีความพึงพอใจระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ )
5
4
3
2
1
บริการยืม/คืนผ่านเคาน์เตอร์
บริการยืมผ่านตู้ยืม หรือ คืนหนังสือด้วยตนเอง
บริการผ่าน WebOPAC ในการสืบค้น ตรวจสอบรายการ ยืมต่อ จอง
บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
บริการหอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการฝึกอบรมผู้ใช้บริการ
Clear selection
9. ความคิดเห็นในการใช้บริการของห้องสมุด
10. ท่านใช้บริการพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุดส่วนใดบ้างและมีความพึงพอใจระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ)
5
4
3
2
1
พื้นที่นั่งอ่านภายในห้องสมุด
พื้นที่ทำกิจกรรม / เล่นบอร์ดเกม
ห้องบริการโสตทัศนศึกษา
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
ห้อง Co-Working Space 24 ชั่วโมง
ห้องCLคลีนิก(ห้องบ่มเพาะ อัจฉริยะ Intelligent Academy Space)
ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
ห้องคาราโอเกะ
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องประชุมหางนกยูง
Clear selection
11. ท่านมีความคิดเห็นในการเปิดให้บริการพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงใดบ้าง *ปกติเปิดบริการในวันและเวลาราชการ หากเห็นชอบตามปกติข้ามไปตอบข้อ 12 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ)
ช่วง 16.30 น. - 20.30 น
ช่วง 20.30 น. - 22.30 น
ช่วง 22.30 น. - 00.30 น.
เปิดบริการ 24 ชม.
พื้นที่นั่งอ่านภายในห้องสมุด
พื้นที่ทำกิจกรรม / เล่นบอร์ดเกม
ห้องบริการโสตทัศนศึกษา
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
ห้อง Co-Working Space 24 ชั่วโมง
ห้องCLคลีนิก(ห้องบ่มเพาะ อัจฉริยะ Intelligent Academy Space)
ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
ห้องคาราโอเกะ
ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องประชุมหางนกยูง
Clear selection
12.ท่านใช้บริการพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างไรบ้าง และมีความพึงพอใจระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ)
5
4
3
2
1
เข้าเรียน / ฟังบรรยาย / สัมมนา
นั่งอ่าน / ทำงาน / ติวหนังสือ / สนทนาและทำงานกลุ่ม
จัดกิจกรรม / กิจกรรมบอร์ดเกม
ผ่อนคลาย / กิจกรรมบันเทิงกับกลุ่มเพื่อน
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องสมุด
นัดพบบุคคลอื่น
Clear selection
13. ความคิดเห็นในการใช้งานพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของห้องสมุด
14. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
จำนวนที่นั่ง
แสงสว่าง
มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ความสะอาดภายในห้องสมุด
ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
Row 6
Clear selection
15. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
16. ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ
5
4
3
2
1
ความสามารถในการให้บริการ
การให้ความช่วยเหลือ
ความสุภาพ
Clear selection
17.ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ให้บริการ
18. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การให้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ)
5
4
3
2
1
ป้ายประชาสัมพันธ์
เว็บไซด์ www.lib.kmitl.ac.th
facebook Central Library,KMITL
twitter
E-mail สถาบัน
Video Wall
TV Digital Signet
facebook Group
Line Group
Line@
Clear selection
19. ท่านทราบหรือไม่ว่าห้องสมุดเป็น "ห้องสมุดสีเขียว" (Green Library) *
20. ท่านทราบว่าเป็น "ห้องสมุดสีเขียว"จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)