แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

(สำหรับนักเรียนประเมินตนเอง)
รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ชอบกิจกรรมที่ทำ
  มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อมาทำกิจกรรม
  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
  นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  มีความสุขเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม
  ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
  ชอบช่วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรม
  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความมั่นใจ
  รู้สึกว่าผลงานของฉันมีคุณค่า
  Please enter one response per row
  This is a required question