SLAVNOSTI JABLEK 2018 - přihláška pro účast
Podmínky pro účast na 16. Slavnostech jablek 2018
sobota, 6. 10. 2018, vrch a úpatí Krasíkova, obec Kokašice

ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROČNÍKU JSOU VYZNAČENY VELKÝMI PÍSMENY. PROSÍM, VĚNUJTE JIM POZORNOST.

koordinátor akce – kontaktní osoba
Jan Florian, MAS Český Západ – Místní partnerství, tel.: 774499396, e-mail: akce@mascz.cz

1) PŘIHLÁŠKY
- Zájemci o účast (stánkaři, neziskové organizace, lektoři, účinkující) se mohou přihlásit výhradně u koordinátora akce a to formou vyplnění níže uvedené přihlášky.
- PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 18. 9. 2018 A UZÁVĚRKA JE V STŘEDA 26. 9. 2018.
- Požadavky, které nebudou nahlášeny při přihlášení, nemusí být akceptovány. Zájemcům, kteří nepošlou ve stanoveném termínu přihlášku, nebo nebude zaslaná přihláška potvrzena, nebude z kapacitních důvodů umožněna účast.
- Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast zájemce (např. v případě, že podobných zájemců je již přihlášeno více, nebo v případě, že druh prodávaného zboží neodpovídá charakteru akce – např. trhovci s textilem, průmyslové zboží, pouťové atrakce, cukrovinky, apod.).
- Organizátor si rovněž vyhrazuje právo zrušit účast zájemce, v případě zjištění porušení těchto podmínek a to i na místě. V případě, že koordinátor akce rozhodne o zrušení účasti, je zájemce povinen do 30 min. ukončit svoji činnost a předat uklizený prostor.

2) INSTALACE STÁNKŮ A POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ, VYKLÁDKA ZBOŽÍ A REKVIZIT A PARKOVÁNÍ
- Organizátoři budou obsazovat místa pro stánky v pořadí, v jakém obdrží jednotlivé přihlášky. Je možné, že kapacita bude naplněna již před uplynutím uzávěrky přihlášek.
- STÁNKY BUDOU UMÍSTĚNY POUZE VE TŘECH SEKTORECH A TO NA NÁVRŠÍ U KAPLE MÁŘÍ MAGDALÉNY, U ZŘÍCENINY HRADU KRASÍKOV A NA LEVÉ LOUCE NA ÚPATÍ VRCHU NAD PARKOVIŠTĚM. OPROTI PŘEDCHOZÍM ROČNÍKŮM NEBUDOU V LETOŠNÍM ROCE UMÍSTĚNY ŽÁDNÉ STÁNKY NA PRAVÉ LOUCE, NA ŠTĚRKOVÉM PARKOVIŠTI POD VRCHEM ANI PODÉL PŘÍJEZDOVÉ CESTY. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO STAVĚT STÁNKY MIMO VYMEZENÉ PROSTORY. ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ NEDODRŽÍ TUTO PODMÍNKU BUDOU VYKÁZÁNI.
- KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘI PŘÍJEZDU OBDRŽÍ BAREVNÉ OZNAČENÍ AUTOMOBILU PODLE SEKTORU, VE KTERÉM SE NACHÁZÍ JEHO STÁNEK. PODLE TOHO JEJ ORGANIZÁTOŘI NASMĚŘUJÍ NA SPRÁVNÉ MÍSTO.
- O rozmístění stánků a produkcí na místě rozhoduje výhradně koordinátor akce.
- Vjezd na vrch Krasíkov a na prostranství na úpatí vrchu bude pro přihlášené účastníky otevřen v sobotu dne 6. 10. 2018 od 7:30 do 9:00 hod. V této době jsou všichni účastníci povinni instalovat své stánky a další vybavení a vyložit zboží a rekvizity a nejdéle do 9:30 hod. odvézt auta vč. přívěsů na parkoviště pod vrchem, kde je zajištěno bezplatné parkování.
- V průběhu konání akce není vjezd na vrch, na prostranství na úpatí vrchu povolen. Stejně tak není v průběhu konání akce povoleno parkování na vrchu, na zpevněné ploše na úpatí vrchu, ani podél příjezdové komunikace nebo do Dvora Krasíkov. Toto organizační opatření se týká všech účastníků bez výjimky.
- Celá akce, vč. jarmarku a kulturního programu bude probíhat od 10:00 do 18:00.
- Vjezd na vrch Krasíkov a na prostranství na úpatí bude pro přihlášené účastníky opět otevřen od 18:30 do 19:30 hod. V této době jsou všichni účastníci povinni demontovat své stánky a vybavení, naložit zboží a rekvizity, uklidit prostranství kolem stánku, předat prostranství nebo stánek koordinátorovi akce a opustit místo.
- Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ DO AREÁLU VJÍŽDĚT MIMO PŘED 7:30 A MEZI 9:30 A 18:30. ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PORUŠÍ TUTO PODMÍNKU BUDOU VYLOUČENI Z ÚČASTI V DALŠÍCH ROČNÍCÍCH AKCE.
- PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ JE MOŽNÁ STAVBA STÁNKŮ

3) ELEKTŘINA, VODA
- Účastníci, kteří budou potřebovat zdroj elektřiny, tento požadavek nahlásí při přihlášení a uvedou počet, PŘÍKON a druh elektrospotřebičů, které hodlá připojit. SPOTŘEBIČE, KTERÉ NEBUDOU NAHLÁŠENY NEBO NEBUDOU ODPOVÍDAT NAHLÁŠENÉMU POPISU NEBUDE MOŽNÉ ZAPOJIT. POČET ZAPOJENÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NA STÁNKU BUDE PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVÁN. Za poplatek 200 Kč bude možné využít připojení k elektrické síti na místě, nicméně jen po předchozí dohodě a pouze omezenému počtu účastníků, vzhledem k nízké kapacitě jističů. Účastník použije vlastní prodlužovací kabely (doporučená délka 20m).
- V případě, že účastník bude chtít použít vlastní elektrocentrálu, oznámí tuto skutečnost rovněž při přihlášení a zajistí dostatečné odhlučnění, aby nebyl rušen průběh akce. POUŽITÍ VLASTNÍ ELEKTROCENTRÁLY JE MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍM ODSOUHLASENÍ.
- Účastníci, kteří potřebují zdroj vody, jsou vyzváni si vodu dovézt ve vlastních kanystrech. Na místě je sice k dispozici zdroj vody, nicméně jeho kapacita není určena pro účastníky.

4) DALŠÍ PODMÍNKY PRO STÁNKAŘE
- Stánkaři se rozumí výrobci a prodejci jakéhokoliv zboží vč. občerstvení a řemeslníků.
- Z hlediska sortimentu budou upřednostněny stánky s řemeslnými a potravinářskými produkty, kde prodejce je zároveň výrobcem, upřednostněné budou výrobky s vazbou k místnímu regionu, vítané jsou také ukázky řemesel, ochutnávky apod. Pro dotvoření charakteru akce organizátoři očekávají, že každý prodejce bude mít ve své nabídce alespoň jeden výrobek přímo související s tématem slavností – jablky (jablečné speciality, výrobky ve tvaru jablka nebo s potiskem apod.). Prodej průmyslových výrobků neodpovídá charakteru akce.
- Pro všechny stánkaře platí následující organizační poplatky:
- řemeslníci a další prodejci – 500 Kč
- stánky s občerstvením a potravinami – 1.000 Kč
- promo-akce - 5.000 - 15.000 Kč dle rozsahu
- Stánky, které mají smíšený sortiment řemeslných výrobků a občerstvení nebo potravin mohou platit snížený poplatek pouze v případě, že nabídka občerstvení a potravin nepřevažuje nad nabídkou řemeslných výrobků a neobsahuje teplá jídla.
- Na vrch budou přednostně umístěny stánky nositelů značky "Místní výrobek ze západu Čech".
- Ostatní stánkaři budou umístěni na úpatí vrchu NA LEVOU LOUKU.
- ÚČASTNÍCI PRIMÁRNĚ VYUŽÍVAJÍ STÁNKY POSKYTNUTÉ POŘADATELEM, JEJICHŽ ZÁPŮJČKA JIM BUDE DOPŘEDU POTVRZENA.
- stylový dřevěný stánek (hnědý, šířka 1,9m) – 100 Kč
- nůžkový stan (červený, rozměr 6x3m) - 300 Kč
- stůl (2,2x0,5m, příp. s 1-2 lavicemi) - 50 Kč
- PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ JE MOŽNÉ VYUŽÍT I vlastních stylových stánků (igelitové zahradní party stany nejsou vhodné), přičemž maximální povolená délka stánku je 3m.
- Za dodržování legislativních podmínek daných platnými zákony odpovídá prodejce. Prodejce je povinen označit stánek identifikací prodejce (příp. vyvěsit kopii živnostenského oprávnění) a na vyžádání vystavit kupujícímu paragon, PŘÍP. EET ÚČTENKU. Prodejci občerstvení jsou zejména povinni dodržovat hygienické a veterinární předpisy.
- Dobové kostýmy účastníků nejsou nutné, akce nemá vyloženě „historický“ charakter.
- Lektoři workshopů, vystupující a organizátoři budou mít stravenky v hodnotě 50 Kč, za které si budou moci ve vybraných stáncích s občerstvením koupit potraviny. Po ukončení akce (tj. po 18:30 hod.) odevzdají prodávající tyto stravenky koordinátorovi akce, který jim na základě paragonu vyplatí odpovídající částku.

5) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ NÁPOJŮ
- VEŠKERÉ TEPLÉ I STUDENÉ, ALKOHOLICKÉ I NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE BUDOU U VŠECH STÁNKŮ PRODÁVÁNY DO VRATNÝCH ZÁLOHOVANÝCH KELÍMKŮ O OBJEMU 0,3 NEBO 0,5L. VÝJIMKU TVOŘÍ POUZE KÁVA A LIHOVINY, KTERÉ MOHOU BÝT PODÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH KELÍMKŮ.
- VŠICHNI ÚČASTNÍCI SI MOHOU V REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI ZAREZERVOVAT PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KELÍMKŮ, KTERÝ JIM BUDE PŘEDÁN NA ZAČÁTKU AKCE OPROTI PODPISU.
- KELÍMKY BUDOU NÁVŠTĚVNÍKŮM PRODÁVÁNY ZA CENU ZÁLOHY VE VÝŠI 50 KČ. ZA STEJNOU CENU JE MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI VRACET U KTERÉHOKOLIV STÁNKU S PRODEJEM NÁPOJŮ. PROVOZOVATEL TAKOVÉHO STÁNKU JE POVINEN JE PŘIJMOUT.
- PŘI KOUPI DALŠÍHO NÁPOJE NÁVŠTĚVNÍK ODEVZDÁ ŠPINAVÝ KELÍMEK A NOVÝ NÁPOJ JE MU PODÁN DO ČISTÉHO KELÍMKU.
- PO UKONČENÍ AKCE (TJ. PO 18:30 HOD.) ODEVZDAJÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZBÝVAJÍCÍ A VRÁCENÉ KELÍMKY. ROZDÍL BUDE MEZI OBĚMA STRANAMI VYROVNÁN V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ.
- ÚČASTNÍK, KTERÝ NEBUDE RESPEKTOVAT TYTO PODMÍNKY NEBUDE NA AKCI PRODÁVAT NÁPOJE.

6) DALŠÍ PODMÍNKY PRO PREZENTACI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
- Pro prezentaci neziskových organizací (zejm. občanská sdružení s místní působností) bude vyčleněn samostatný prostor na vrchu vymezený červenými nůžkovými stany, jejichž využití je bezplatné. Po dohodě mohou neziskové organizace využít také vlastní stany.
- Neziskové organizací mohou nabízet též upomínkové předměty, řemeslné výrobky a potraviny v případě, že výtěžek z jejich prodeje bude využit pro další rozvoj aktivit dané organizace nebo na veřejnou sbírku. Pokud tato podmínka nebude dodržena, platí podmínky jako pro stánkaře.
- Pro všechny neziskové organizace, s výjimkou spoluorganizátorů akce, platí organizační poplatek ve výši 300 Kč.

7) DALŠÍ PODMÍNKY PRO LEKTORY WORKSHOPŮ A ÚČINKUJÍCÍ
- Workshopy, dílny a kulturní program budou probíhat ve vyčleněném prostoru. Pro účinkující a lektory bude vyhrazeno základní improvizované zázemí v jednom ze stanů.
- Vystoupení účinkujících bude probíhat na podiu o rozměrech 3x6m pod otevřeným nebem, k dispozici bude pouze základní ozvučení. Zkouška vystoupení nebude na místě možná.
- Lektoři a účinkující musí v přihlášce uvést případné technické požadavky. Další požadavky vznesené na místě pravděpodobně nebude možné splnit.
- Z organizačních důvodů musí lektoři a účinkující své vybavení a rekvizity vyložit a instalovat dle pokynů v odst. 2. Výjimky nejsou s ohledem na kapacitu příjezdové cesty možné.
- Lektoři a účinkující se po příchodu přihlásí u koordinátora akce, který je uvede do zázemí, seznámí je s technickými podmínkami a předá jim kupony na občerstvení v hodnotě 50 Kč / osoba. Po ukončení dílny nebo po vystoupení koordinátor akce také vyplatí lektorům a účinkujícím sjednané odměny (a příp. cestovné). V případě lektorů tato odměna zahrnuje i výdaje na spotřebovaný materiál, pokud není dohodnuto jinak.

jméno, příjmení řemeslníka/výrobce *
příp. také název firmy nebo obchodní jméno
Your answer
obec *
Your answer
*
Your answer
kontaktní osoba *
Your answer
telefon *
Your answer
e-mail
Your answer
typ účastníka *
podle výběru typu účastníka se zobrazí další část dotazníku s upřesňujícími dotazy
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms