แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562
คำชี้แจ้ง
 แบบสอบถาม สำหรับผู้บังคับบัญชาที่กำกับ ดูแลการทำงานของบุคคลที่ถูกประเมิน เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
3. ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใชบัณฑิต
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy