แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ขอความร่วมมือนิสิตในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
คำชี้แจง แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
เพศ *
ชั้นปี *
คณะ/วิทยาลัย *
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด
การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของ คณะ/วิทยาลัย
1. การให้คำปรึกษาด้านการเรียน *
2. การให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต *
เช่น การปรับตัว สุขภาพจิต การคบเพื่อน ทักษะชีวิต เป็นต้น
3. การให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ *
4. การให้คำปรึกษาของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
5. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษา *
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย
1. ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร *
กิจกรรมนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนปกติ ได้แก่ กิจกรรมประเภทกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2. ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา *
เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงานแบบเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น
3. ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา *
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย
1. มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี *
2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน/การทำงานให้แก่นิสิตที่ใกล้สำเร็จการศึกษา *
3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้แก่นิสิตในระหว่างเรียน *
การจัดบริการทุนกู้ยืมการศึกษาและแหล่งทุนการศึกษาต่อของคณะ/วิทยาลัย
1. การให้บริการทุนกู้ยืมการศึกษา *
2. การให้บริการแหล่งทุนการศึกษาและการให้ทุนการศึกษา *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service