แบบประเมินการอบรม World Class Google Apps for Education

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  โดยภาพรวม คุณจะให้ระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อย่างไร
  คุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานได้มากน้อยแค่ไหน 
  Please enter one response per row
  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
  สื่อและสิ่งที่ใช้ในการอบรม เช่น เว็บไซต์ที่ใช้ในการเรียน
  Please enter one response per row
  ความรู้เกี่ยวกับวิชาที่สอนของวิทยากร
  อัตราความเร็วที่วิทยากรใช้ในการอบรม 
  การอบรมสามารถดึงความสนใจของคุณไว้ได้ตลอดเวลา 
  เวลาของคุณได้ใช้ไปอย่างคุ้มค่าในการอบรม 
  Please enter one response per row
  คุณให้คะแนนภาพรวมของสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่นๆ อย่างไร 
  คุณให้คะแนนคุณภาพของอินเตอร์เน็ตช่วงการอบรมอย่างไร
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question