สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง

สำนักการศึกษา โดยกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
โดยดำเนินการผลิตจำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาระดับปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ดังนี้
- สิ่งพิมพ์ ผลิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 เรื่อง รวม 10 เรื่อง
- วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ผลิตกลุ่มสาระฯ ละ 1 เรื่อง รวม 5 เรื่อง
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 10 วัน(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักการศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 6631-5 ต่อ 3421
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีประสบการในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.สื่อสิ่งพิมพ์
2.1 ครูด้านเนื้อหา 5 กลุ่มสาระๆละ 2 คน รวม 10 คน มีหน้าที่ออกแบบกำหนดเนื้อหาและรูปแบบของบทเรียน
2.1 ครูด้านศิลปะ กลุ่มละ 2 คน รวม 10 คน มีหน้าที่ออกแบบกำหนดลักษณะตัวละคร ฉาก ตัวอักษร สีสัน ฯลฯ วาดภาพประกอบบทเรียนให้สวยงาม มีความน่าสนใจโดยสามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop หรืออื่นๆ และมีความสามารถวาดภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
3.1 ครูด้านเนื้อหา 5 กลุ่มสาระ ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน มีหน้าที่กำหนดเนื้อหา เขียนบท ซักซ้อมผู้แสดง กำกับและควบคุมการแสดง
3.2 ครูด้านโสตทัศนศึกษา กลุ่มละ 3 คน รวม 15 คน มีหน้าที่จัดหาสถานที่ในการถ่ายทำ ถ่ายทำบันทึกเสียงและตัดต่อ โดยสามารถใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวิดีโอและโปรแกรมตัดต่อได้
หมายเหตุ 1.การถ่ายทำ บันทึกเสียง และตัดต่อ จะมีเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการประสานจากทางกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3. ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2437 6631-5 ต่อ 3489 , 02 437 6636

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางลิ้ง นี้ https://drive.google.com/file/d/1i8AMGyIBw2oFAmBojlExpfbWBcIGvlyC/view
......................................................................................................................................................

1.ชื่อ - นามสกุล
Your answer
2.ตำแหน่ง
Your answer
3. โรงเรียน
Your answer
4. สำนักงานเขต
Your answer
5.อายุ
Your answer
6.วุฒิการศึกษา
Your answer
7. สาขาวิชาเอก
Your answer
8. ประสบการณ์ในการสอน (ระบุจำนวน ปี/เดือน)
Your answer
สอนตั้งแต่ปีพ.ศ. ........ ถึง พศ.......
Your answer
9.โทรศัพท์ติดต่อ
Your answer
10.โทรศัพท์มือถือ
Your answer
11. E-mail
Your answer
12. ID Line
Your answer
13. มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตสื่อกาเรียนรู้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
14. ต้องการสมัครทำหน้าที่
15.โปรดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms