فرم خرید خدمت آزمایشگاه

از طریق این فرم اطلاعات مربوط به خرید خدمات آزمایشگاه ثبت می شود. این فرم مواردی را شامل می شود که آزمایشگاه در قبال خدماتی چون ساخت برخی مواد خاص، کارهای ساخت، تعمیر یا تاسیسات از اعضای آزمایشگاه می گیرد. طبق قاعده، این خدمات توسط اعضای غیر دانشجوی آزمایشگاه ارائه می شوند، مگر اینکه به دلیل خاصی فقط یکی از دانشجویان قادر به ارائه خدمت باشد.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question