Zapisy na szkolenie "Komiks w instytucji kultury i szkole". Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków.
Szanowni Państwo,

Celem potwierdzenia swojej obecności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Wypełnienie ankiety i zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy, lub telefoniczny:
Joanna Gołembiewska Good Books - product manager, e-mail: joanna@goodbooks.pl, telefon 530 752 569.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu:
"Komiks w instytucji kultury i szkole"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu „Komiks w instytucji kultury i szkole”, organizowanym przez firmę Good Books, zwanym w dalszej części Organizatorem.
2. Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie www.goodbooks.pl
3. Koszty udziału w szkoleniu oraz koszty podróży uczestnika/ uczestniczki szkolenia pokrywa instytucja zgłaszająca lub uczestnik samodzielnie.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie
1. Uczestniczką/ uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona poprzez wypełnienie niniejszego elektronicznego formularza.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza.
3. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie opłaty za szkolenie.
4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.

§ 3 Opłaty za szkolenie
1. Opłata za szkolenie wynosi 199 PLN netto + VAT za osobę przy zapisie do dwóch tygodni przed szkoleniem oraz 249 PLN netto + VAT dla późniejszych zgłoszeń.
2. Na podstawie dokonanej wpłaty Organizator wystawia fakturę VAT.
3. Istnieje możliwość zwolnienia z VAT na podstawie Oświadczenia instytucji kultury o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.
4. Po zapisaniu się przez formularz do uczestników zostanie przesłana faktura proforma z wyznaczonym terminem zapłaty.


§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie. Dokładna lokalizacja zostanie podana siedem dni przed szkoleniem.
2. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00, a kończy o 15.00.
3. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo, catering w postaci przerw kawowych i przekąsek.


§ 5 Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać mailem na adres joanna@goodbooks.pl w terminie do siedmiu dni przed szkoleniem. Organizator zwraca opłatę za szkolenie w wysokości 70%.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.
3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Nowy uczestnik powinien również zarejestrować się poprzez formularz, wskazując w uwagach zamianę uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie do pięciu dni przed szkoleniem.
5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i wypłaci uczestnikom pełny zwrot opłaty.


§ 6 Dane osobowe
1. Wypełniając formularz zgłaszający, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Good Books Marcin Skrabka, ul. Komandorska 78A/1, 53-345 Wrocław. Inspektor Danych Osobowych Marcin Skrabka e-mail: marcin@goodbooks.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji dotyczącej współpracy między Good Books a Zgłaszającym na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą.
4. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres goodbooks@goodbooks.pl. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłosić skargę do PUODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie goodbooks.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy