โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) และการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ระเบียบฉบับดังกล่าวมีการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ ทำให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่นทุกตำแหน่งที่จะต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติพร้อมเทคนิค ขั้นตอน วิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น มีห้วงเวลาการปฏิบัติงานกำหนดไว้ชัดเจน ประกอบกับเพื่อความก้าวหน้าในระบบงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรท้องถิ่นต้องมีความรู้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานประจำตำแหน่งและลักษณะงานในหน้าที่ตามห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง
จึงได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542”
โหลดเอกสารโครงการได้นี่นี่
รายละเอียดสำหรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อใช้สำหรับการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ึคำนำหน้า - ชื่อ นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบัน *
Your answer
ชื่อหน่วยงาน (อบต......?) *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ (ตัวอย่าง090-1475279) *
Your answer
อาหาร
ไอดีไลน์ *
Your answer
ติดตามข่าวสารเรื่องท้องถิ่นได้ที่เฟสชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผน https://www.facebook.com/groups/wikro.opt/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service