ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์ ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้าที่ 22-25)

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question