5.28.3 САВ, БАГЛАА БООДОЛТОЙ САВЛАСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН /ХҮНСНИЙ, ХҮНСНИЙ БУС/-НИЙ ТООН ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

  This is a required question
  This is a required question
  1. Савласан бүтээгдэхүүний хаяг, шошго дээр /кг,г/, /мл, л/ гэсэн хэмжлийн нэгжийг зөв бичсэн (5)
  2. Сав, боодлыг задлах буюу эвдэхгүйгээр савласан, боосон (6)
  3. Савласан бүтээгдэхүүний зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлийн утга /±.../-ыг сав, боодол дээр нь тэмдэглэсэн (7)
  4. Савласан бүтээгдэхүүнийг жин дээр жигнэж гарсан утга нь хаяг, шошго дээр тэмдэглэсэн утгатай тохирсон (9)
  5. Савласан бүтээгдэхүүнийг жин болон хуваарьт шилэн саваар хэмжсэн утга нь хаяг, шошго дээр тэмдэглэсэн утгын зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлийн хязгаарт байсан (10)
  6. Савласан бүтээгдэхүүнийг жинлэх жин, туухай, хуваарьт шилэн сав нь улсын баталгаатай (14)
  Please enter one response per row
  This is a required question