Parshas Matos-Masei Practice Test
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
  "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר" למה כתיב שדיבר עם ראשי המטות כאן בהפרת נדרים? (ראשון מטות) (1 
1 point
Clear selection
"ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה" באיזה אלמנה הכתוב מדבר? (ראשון מטות) (2
1 point
Clear selection
 מה הדין בנערה המאורסה שנדרה, מי מיפר נדרה? (ראשון מטות)(3 *
1 point
"וישלח אתם משה....ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש" מה הם כלי הקודש? (שני מטות)(4 *
1 point
"ואת מלכי מדין....את אוי....ואת רבע חמשת מלכי מדין" אם מנאן בשמותיהם למה חזר הכתוב "חמשת וגו"? (שני מטות) (5 *
1 point
"וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו" איזה אשה פירש"י שבא לרבות? (שלישי מטות) (6 *
1 point
"כל הרג נפש....תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם" מתי יצטרכו "שביכם" הזאה מאפר פרה? (שלישי מטות) (7
1 point
Clear selection
"אם יראו האנשים....את האדמה....בלתי כלב בן יפנה הקנזי" מה היה הקרבה בין כלב לעתניאל בן קנז? (ששי מטות) (8 *
1 point
"ויאיר....הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר" למה קראן חות יאיר? (שביעי מטות) (9 *
1 point
כמה מסעות נסעו בני ישראל בשנה הראשונה קודם ששלחו  המרגלים? (ראשון מסעי) (10
1 point
Clear selection
כמה מסעות נסעו בשנת הארבעים, אחר מיתת אהרן? (ראשון מסעי) (11 *
1 point
כמה היה שיעור כל מחנה ישראל? (שני מסעי) (12
1 point
Clear selection
"זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה" מה פירוש תפול? (שלישי מסעי) (13 *
1 point
איזה מקום היה גבול מערבית דרומית? (שלישי מסעי) (14 *
1 point
איזה נקרא פנים ואיזה נקרא אחור? (שלישי מסעי) (15 *
1 point
"ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו" למה היה  משמש האלף אמה החיצון של ערי הלויים? (חמישי מסעי) (16(
1 point
Clear selection
לאיזה דבר מותר להשתמש במגרש ערי הלויים? (חמישי מסעי) (17 *
1 point
מתי נוהגת בית דין של כ"ג בחוצה לארץ? (ששי מסעי) (18 *
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy