แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562
คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนี้
5 หมายถึง มีมากที่สุด 4 หมายถึง มีมาก 3 หมายถึง มีปานกลาง 2 หมายถึง มีน้อย 1 หมายถึง มีน้อยมาก
หมายเหตุให้นักศึกษาเลือกอาจารย์และรายวิชาที่เรียนให้ครบ
เพศ
Clear selection
ชัั้นปี
Clear selection
รายวิชาที่เรียนในปีการศึกษา 1/2562 ให้นักศึกษาเลือกอาจารย์และรายวิชาที่เรียนให้ครบ
อาจารย์ ดร. ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
อาจารย์ ดร. ปวีณา ขันธ์ศิลา
อาจารย์สมใจ ภูครองทุ่ง
อาจารย์สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล
อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ
อาจารย์ประภาพร หนองหารพิทักษ์
แคลคูลัส 1
ระบบจำนวน
ทฤษฎีจำนวน
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
สมการเชิงอนุพันธุ์
ทฤษฎีเซต
การวิเคราะห์เวกเตอร์
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
สัมมนาคณิตศาสตศึกษา
โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.4 เคารพสิทธิและความคิดของผู้อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.5 มีจิตสาธารณะ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด้านการศึกษาหรือ การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.2 มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก (Pedagogical - Content Knowledge)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและกระบวนการ ในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.4 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางด้านการจัดการเรียน การสอนด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3.3 มีความเป็นผู้นำทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4.2 มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นำและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและการนำเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6. ด้านการจัดการเรียนรู้
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างมีนวัตกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ขอบคุณสำหรับการทำแบบสอบถาม
Submit
This form was created inside of มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. Report Abuse