แบบประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Required
2. ปีการศึกษาที่จบ
3. แผนการเรียน
4. วิทยาเขต
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่า
รายละเอียด ระดับคะแนน 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด
1. รายวิชาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2. หลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของนายจ้าง/ ตลาดแรงงาน
3. หลักสูตรมีความทันสมัย
4. คณะฯ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ/ ให้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
5. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ/ความรู้ให้ศิษย์เก่า
6. คณะฯ มีการกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ และศิษย์ปัจจุบัน
7. คณะฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ
8. คณะฯ มีการยกย่องหรือเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
9. ความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่าของคณะ/ มหาวิทยาลัย
10. ชื่อเสียงของคณะ/ มหาวิทยาลัยมีผลต่อการมีงานทำ
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms