Deelnemersformulier NKP 2017
Gebruik dit inschrijfformulier voor de registratie van deelnemers.
Vul voor elke deelnemer 1 deelnemersformulier in.
Use this form for the registration of all competitors.
Fill in 1 form for every competitor.

De hier in vermelde gegevens worden gebruikt voor verificatie van de FAI licentie, Brevetten en Waivers.
The entries will be used to verify the FAI licence, Jump licences and Waivers.

De inschrijfgelden zijn € 25,00 per persoon voor 1 discipline en € 15,00 voor elke extra discipline.
The entry fee will be € 25,00 per person for 1 discipline and € 15,00 for every extra discipline.
Rabobank: NL13 RABO 0362 5499 31 t.n.v. Paracentrum Texel

Inschrijving na 19 juli 2017 eerst na overleg met de organisatie en in elk geval met een verhoging van het inschrijfgeld.
Registration after 19 july 2017 will be taken in consideration after contact with the organisation and with an increase of the entry fee.

Email address *
Deelnemersgegevens
Naam *
Name
Your answer
Adres / huisnr. *
(Address, Housenumber)
Your answer
Postcode *
Postal code
Your answer
Woonplaats *
City
Your answer
Waiver
De ondergetekende verklaart onvoorwaardelijk en onherroepelijk:

dat hij/zij in het bezit is van:
- een geldige medische verklaring parachutespringen;
- een geldige w.a.- verzekering parachutespringen;
- een geldige ziektekostenverzekering;

De ondergetekende verklaart door ondertekening van dit document:
1. zich bewust te zijn van het feit dat het beoefenen van of deelname aan het sportparachutespringen bepaald niet ongevaarlijk is en risico's met zich meebrengt;
2. zich bewust te zijn van he tfeit dat het Paracentrum Texel B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven c.a. en alle met haar samenwerkende instanties en /of personen geen enkele aansprakelijkheid voor schades, zowel materiele als immateriele, aanvaarden ten gevolge van ongevallen die ondergetekende mochten overkomen bij of ten gevolge van de voorbereisingen voor of tijdens danwel bij de uitoefening van het sportparachutespringen;
3. hierbij uitdrukkelijk afstand te doen voor zowel zichzelf als voor zijn/haar erfgenamen of rechtsverkrijgenden van elke eis tot schadevergoeding, hoe ook genaamd, tegen het Paracentrum Texel B.V. en/of aan haar directie en/of personeelsleden en/of vertegenwoordigers, direct of indirect voortvloeiend en/of verbandhoudende met het parachutespringen en/of het enkele verblijf om welke reden dan ook op het terrein, in hangars en andere gebouwen van het Paracentrum Texel B.V. c.q. aan deze vennootschappen gelieerde bedrijven, waarvan het Paracentrum Texel B.V. zich op dat moment bedient, wegens schade of letsel van welke aard ook, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt tijdens de opleiding door de daarbij behorende materialen;
4. hierbij het Paracentrum Texel B.V. alsmede de aan deze vennootschap gelieerde bedrijven, haar directie, vertegenwoordigers, personeel en leden van het instruktieteam etc. te vrijwaren voor alle eventuele aanspraken, hoe ook genaamd, tot vergoeding van directe en/of indirecte schade (inclusief materiele en immateriele) van ondergetekende's erfgenamen of rechtsverkrijgenden ter zake van een aan ondergetekende overkomen ongeval, opgelopen letsel arbeidsongeschiktheid, invaliditeit etc.;
5. zowel lichamelijk, als geestelijk in staat te zijn een parachutesprong c.q. tandemsprong uit te voeren en daarvan alle consequenties te overzien en hij/zij zijdens het Paracentrum Texel B.V. c.a. op mogelijke consequenties is gewezen enm dit volledig begrepen en aanvaard;
6. kennis te hebben genomen van de geldende in het Paracentrum aanwezige instrukties, voorschriften e.d. en deze volledig te begrijpen en te aanvaarden.

Land *
Country
Geboortedatum *
Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Telefoonnummer *
Telephone number
Your answer
Wedstrijddeelname
Disciplines *
Geef aan voor welke disciplines je wilt inschrijven, meerdere opties mogelijk (please indicate your participation for the competition)
Required
Welk team betaalt het inschrijfgeld? *
Geef hier aan welke team/discipline het inschrijfgeld betaald. (Please indicate wich team will be responsible for payment, for wingsuit, please indicate "Individual")
Your answer
Brevet *
Licence
KNVvL nr (of equivalent) *
Lidmaatschapsnummer KNVVL/ VVP/ FWCP (FAI licence number)
Your answer
FAI Licentie *
Geef aan of je een sportlicentie hebt. (Please indicate if you have a valid FAI licence)
Contactinformatie bij noodgevallen
In geval van nood contact op te nemen met:
In case of imergency, contact details:
Naam Contactpersoon *
Name of the contact person
Your answer
Telefoonnummer Contactpersoon *
Telephone number of the contactperson
Your answer
Relatie met betrekking tot de contactpersoon *
How are you and the contact person related?
Your answer
Bijzonderheden
Ruimte voor het aangeven van bijzonderheden (vegetarisch bij eten feestavond, wingsuit die gebruikt wordt bijvoorbeeld). Special requests and wingsuit information)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms