แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว *
มีข้อความที่สะดุดตา หาง่าย *
มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
Clear selection
การนำเสนอเนื้อหาเป็นระบบ *
ได้รับความสะดวกด้านข้อมูล *
ข้อมูลที่ได้มีความทันสมัยและถูกต้อง *
ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่เนื้อหา *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy