แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองการต่างประเทศ ประจำปี 2561/Questionnaire of Service Evaluation 2018
เพศ Gender
Clear selection
อายุ (ปี) Age
Clear selection
ชาวไทย หรือต่างชาติ Thai or Foreigner
Clear selection
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม Status
Clear selection
มากที่สุด Excellent
มาก Good
ปานกลาง Fairly Well
น้อย Fair
ไม่พึงพอใจ Poor
ไม่แสดงความคิดเห็น No comment
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร Gentleness and Friendship
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว   Convenience and Speed of Service
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  Service Mind and Enthusiasm
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี Advise or answer the questions well
5. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม Appropriate Systematic Service
6. การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย Clarified and accurate Information
7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม Service provided by queuing
8. แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมล Clarified  Form and Convenience
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  Good tool and Technology which provide more Convenience
10. ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน Variety of Service Channels
11. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) Satisfactory of Service (Correctness and Completeness)
12. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ Benefit of Service
Clear selection
คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมของกองการต่างประเทศหรือไม่ Have you ever joined any activities organized by International Affairs Division on 2018
Clear selection
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนานาชาติ ประจำปี 2561 Your Opinion an international events on 2018.
มากที่สุด Excellent
มาก Good
ปานกลาง Fairly Well
น้อย Fair
ไม่พึงพอใจ Poor
ไม่แสดงความคิดเห็น No comment
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย The event has been announced in variety of media.
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา The event enhances student networking.
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม The event has been set in an appropriate timing.
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ The event serves well as a platform for student.
ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม Overall satisfaction of this event.
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่นๆ Comments/Suggestions
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University.