แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
สถานะผู้รับบริการ
แผนในการรับบริการ
หน่วยงาน
ท่านรู้จักการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์จาก
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด
2.1 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ความพร้อมของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (เฉพาะห้องปฏิบัติการ)
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนในการบริการมีความคล่องตัว
การทำงานเป็นระบบ
ระยะเวลาการรับบริการ รวดเร็ว และตรงเวลา
การบริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน - หลัง
2.2 บุคลากรให้บริการ (เจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์)
บุคลากรที่ให้บริการเพียงพอ
ความสามารถชี้แจงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / แนะนำเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 ด้านผลการให้บริการ
ผลที่ได้จาการรับบริการภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
ความประทับใจในการรับบริการ
2.4 ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์
ความพึงพอใจภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น
1.จุดเด่นของการให้บริการ
Your answer
2.ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms