แบบประเมินการสอนครู

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  คำชี้แจง

  แบบประเมินนี้ เป็นการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละรายวิชา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การประเมินการจัดการเรียนการสอน

  5 = ดีเยี่ยม 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง
  1. ครูแนะนำ ชี้แจง รายละเอียดของวิชา แนวทางการ สอน วิธีการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน
  2. ครูมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่สอน
  3. ครูความมีคุณธรรม จริยธรรม
  4. ครูเตรียมความพร้อมและการ เตรียมการสอน
  5. ครูตรงต่อเวลาในการเข้า - ออก ชั้นเรียน
  6. ครูมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และแก้ปัญหาในชั้นเรียน
  7. ครูใส่ใจ สนใจนักเรียนอย่าง     ทั่วถึง
  8. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามหรือตอบข้อสงสัยทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
  9. เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ   ทันสมัย
  10. เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้
  11. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
  12. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  13. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
  14. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
  15. ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่  ผู้เรียน
  16. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน
  17. ครูมีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  18. สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
  19. ครูมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
  20. ครูมีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
  21. ครูมีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
  22. ครูมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/กิจกรรม เรียนรู้
  23. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
  24. ครูมีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question