Draudzes Lielais Dialogs 2018

Mīļais Rīgas Lutera draudzes locekli!

Draudzes padome, uzsākot kalpošanu šā gada pavasarī, ir apņēmusies strādāt pie trim būtiskām jomām - draudzes centra attīstības iespējām, piedāvājot aizvien vairāk izglītojošu pasākumu sevis izzināšanai un garīgajai attīstībai; brīvprātīgā darba programmas ieviešanas, kas palīdzētu draudzes kalpošanā iesaistīt jaunus papildspēkus, kā arī komunikācijas pilnveides jautājumiem, tostarp aktīvāku draudzes locekļu viedokļu izzināšanu.

Rīgas Lutera draudzi par savu sauc gandrīz pieci tūkstoši cilvēku – esam lielākā luterāņu draudze Latvijā. Daļa no jums regulāri apmeklē dievkalpojumus, seminārus un sadraudzības pasākumus. Daļa iegriežas vien uz lieliem svētkiem. Vēl kāds no jums savulaik Torņkalnā laulājies, un kopš tās dienas dievnama durvis vairs vaļā nav vēris. Mēs esam tik dažādi – katrs ar savām vērtībām, uzskatiem, pieredzi un attieksmi. Mēs gribam to visu izzināt, lai padomes plānotās rīcība sakņotos draudzes locekļu gaidās un vajadzībās.

Dalīšanās un anketas aizpildīšana aizņems apmēram 20 minūtes – sirsnīgi pateicamies par veltīto laiku! Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstināsim arī draudzes locekļus.

1. Tu esi: *
2. Kāds ir Tavs vecums? *
3. Cik ilgi Tu esi Rīgas Lutera draudzes loceklis? *
4. Kā Tu nonāci Rīgas Lutera draudzē? *
(iespējami vairāki atbilžu varianti)
Required
5. Kurā apkaimē Tu dzīvo? *
6. Cik bieži Tu apmeklē Rīgas Lutera draudzes pasākumus (dievkalpojumus, garīgās izaugsmes pasākumus, koncertus u.tml.)? *
7. Kas, Tavuprāt, ir pats svarīgākais, kā dēļ Tu apmeklē baznīcu un piedalies draudzes pasākumos? *
(iespējami vairāki atbilžu varianti)
Required
8. Kuras Rīgas Lutera draudzes aktivitātes / pasākumus Tu apmeklē? *
Nezinu, ka tādi notiek
Neinteresē
Apmeklēju dievkalpojumus
Apmeklēju kontemplatīvos dievkalpojumus
Piedalos lūgšanu vakaros
Sniedzu aizlūgumus par grūtībās esošajiem un mirušajiem
Mans bērns (bērni) apmeklē Svētdienas skolu
Kristīju bērnu / krustbērnu
Gāju iesvētes mācībā, iesvētījos
Laulājos
Mācītājs izvadīja manu tuvinieku
Apmeklēju meditācijas pasākumus
Apmeklēju pieņemšanas pie mācītājiem
Apmeklēju seminārus un lekcijas garīgajai izaugsmei un attīstībai (piemēram, eneagramma, genogramma, Kas notiek mūsu attiecībās, semināri pēc šķiršanās u.tml.)
Iesaistos brīvprātīgo kalpošanā (piemēram, vasaras dežūrās baznīcā, garīgā aprūpē pansionātos u.tml.)
Dziedu Rīgas Lutera draudzes korī / spēlēju ansamblī
Izmantoju Drēbju kameru
Piedalos radošajā darbnīcā “Visdārgākā pērle”
Izmantoju diakonijas pakalpojumus
Apmeklēju ikgadējo draudzes vasaras nometni
Apmeklēju baznīcā notiekošos koncertus, Citādo dievkalpojumu, Baznīcu nakts pasākumu u.tml.
Apmeklēju sadraudzības pasākumus pēc dievkalpojumiem (draudzes namā)
Piedalos Adventa tirdziņā
Pavasaros un / vai rudeņos talkoju, palīdzot sakopt baznīcas teritoriju
Izmantoju mediatēku un klausos mūsu mācītāju lekcijas / sprediķus internetā
Izmantoju draudzes bibliotēku
9. Kas Tev visvairāk patīk un dod piepildījumu no iepriekšējā jautājumā minētajiem pasākumiem / iespējām? *
Your answer
10. Kas, Tavuprāt, būtu jāmaina piedāvāto pasākumu un aktivitāšu klāstā? Vai kaut kas trūkst? Vai kaut kā ir par daudz? Kādas izmaiņas nepieciešamas? *
Your answer
11. Kā Tu vērtē Rīgas Lutera draudzes darbību kopumā? *
Neapmierinoši
Izcili
12. Kā Tu vērtē Rīgas Lutera draudzes darbinieku darbu (piemēram, kancelejas, diakonijas, komunikācijas, finanšu, teritorijas uzkopšanas jomās)? *
Neapmierinoši
Izcili
Vieta Taviem komentāriem, novērojumiem vai ieteikumiem:
Your answer
13. Kā Tu uzzini par aktualitātēm draudzes dzīvē un Torņkalna baznīcā? *
(iespējami vairāki atbilžu varianti)
Required
14. Cik labi informēts Tu jūties par to, kas notiek Rīgas Lutera draudzes dzīvē / Torņkalna baznīcā? *
Neko nezinu
Pilnībā informēts (-ta)
15. Vai Tu zini, ko dara Rīgas Lutera draudzes padome? *
16. Vai Tu zini, ko dara Rīgas Lutera draudzes valde?
17. Cik informēts Tu jūties par to, kas notiek Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā kopumā? *
Neko nezinu
Pilnībā informēts (-ta)
18. Kas, Tavuprāt, pietrūkst un ko draudzes padome, darbinieki un mācītāji varētu pilnveidot komunikācijā ar draudzes locekļiem? *
Your answer
19. Lūdzu novērtē, cik, Tavuprāt, noderīgi un aktuāli ir šobrīd Draudzes centrā notiekošie pasākumi un aktivitātes: *
Ļoti noderīgi
Drīzāk noderīgi
Drīzāk nenoderīgi
Nav noderīgi
Nezinu
Neesmu piedalījies (-usies)
Genogrammas semināri
Semināri atbalstam pēc šķiršanās
Atbalsta grupas emocionāli trauksmainu jauniešu vecākiem (maz apmeklētas)
Eneagrammas semināri
Semināri “Kara laika mazbērni”
Pirmslaulību semināri
Līdzatkarīgo atbalsta grupa
Kontemplācijas dienas
Regulāri meditācijas pasākumi
Dejas meditācija
Iesvētes mācība
Vieta komentāriem, novērojumiem vai ieteikumiem:
Your answer
20. Lūdzu novērtē Draudzes centrā šobrīd notiekošo pasākumu kvalitāti:
Ļoti augsta
Augsta
Varēja būt augstāka
Zema, nepieciešami uzlabojumi
Neesmu apmeklējis (-usi)
Genogrammas semināri
Semināri atbalstam pēc šķiršanās
Atbalsta grupas emocionāli trauksmainu jauniešu vecākiem
Eneagrammas semināri
Semināri “Kara laika mazbērni”
Pirmslaulību semināri
Līdzatkarīgo atbalsta grupa
Kontemplācijas dienas
Regulāri meditācijas vakari
Dejas meditācija
Iesvētes mācība
Vieta komentāriem, novērojumiem vai ieteikumiem:
Your answer
21. Vai, Tavuprāt, Draudzes centrā būtu nepieciešami dažādi izglītības un personības attīstības pasākumi papildus jau šobrīd notiekošajiem?
Ja atbildēji ar "Jā", lūdzu norādi, kādas aktivitātes, izglītības un personības attīstības pasākumi papildus jau notiekošajiem, Tavuprāt, būtu noderīgi, aktuāli un piemēroti:
Your answer
22. Vai Tu zini, ka saskaņā ar LELB Satversmi par draudzes locekli kļūst (un turpina būt) tie, kas ir kristīti, iesvētīti vai reģistrēti draudzē, saņem Svēto Vakarēdienu un vismaz reizi gadā maksā ikgadējo ziedojumu draudzes dzīves nodrošināšanai un baznīcas uzturēšanai? *
23. Vai, Tavuprāt, no draudzes locekļu rindām būtu jāizslēdz tie, kas savus regulāros pienākumus (saņemt Svēto Vakarēdienu un vismaz reizi gadā maksāt ikgadējo ziedojumu draudzes dzīves uzturēšanai) pret draudzi nepilda? *
24. Vai esi kādreiz apsvēris (-usi) iespēju brīvprātīgi iesaistīties kalpošanā un palīdzēt draudzei ar savām profesionālajām prasmēm vai brīvo laiku? *
Required
25. Vai Tevi varētu interesēt kāda no šīm kalpošanas jomām?
(iespējami vairāki atbilžu varianti)
Svarīgi! Ja Tev ir vēlme un iespēja brīvprātīgi iesaistīties, lūdzu, norādi savu e-pasta adresi šeit vai raksti ziņu uz info@luteradraudze.lv, norādot interesējošo jomu un savus kontaktus. Draudzē ir simtiem lielu un mazu darbiņu, sākot no telpu dekorēšanas vai servera konfigurēšanas, līdz sirmgalvju aprūpei un tūristu grupu uzņemšanai. Draudzei ļoti noderēs Tava palīdzība!
Your answer
26. Lūdzu, novērtē, vai un cik lielā mērā Tu piekrīti šādiem apgalvojumiem: *
Pilnībā piekrītu
Daļēji piekrītu
Drīzāk nepiekrītu
Pinībā nepiekrītu
Nezinu
Es ticu, ka Kristus neizvirza mums formālus kritērijus, lai mēs kļūtu par Viņa sekotājiem, jo Dieva mīlestība ir nediskriminējoša un attiecas uz absolūti ikvienu cilvēku šajā pasaulē.
Es ticu, ka sekošana Kristum nozīmē pieaugšanu mīlestībā, iecietībā, spējā saprast un pieņemt citam citu.
Es ticu, ka mūsu draudze ir droša un ikvienam pieejama vieta un vide, kura dod daudzveidīgas iespējas, formu un saturu, lai mēs kļūtu mīlošāki, atvērtāki, patiesāki un līdzsvarotāki – augtu garīgi, emocionāli, attīstītu savu domāšanu un mācītos veidot veselīgākas attiecības ar sevi un citiem.
Rīgas Lutera draudze ar savu īpašo garu un darbības veidu bagātina ne tikai Latvijas luterisko baznīcu, bet arī aktīvi piedalās Latvijas sabiedrības vērtību veidošanā un uzturēšanā.
27. Kā Tev šķiet – kāda būs Rīgas Lutera draudze pēc 10 gadiem? *
Your answer
28. Vai Tev ir svarīgi justies piederīgam Rīgas Lutera draudzei? *
29. Lūdzu, novērtē - cik piederīgs (-a) Rīgas Lutera draudzei Tu šobrīd jūties? *
Nav nekādas piederības izjūtas
Pilnībā piederīgs
30. Ja kāds no Taviem draugiem vai paziņām gribētu izvēlēties savu baznīcu, vai Tu ieteiktu Rīgas Lutera draudzi? *
Noteikti neieteiktu
Noteikti ieteiktu
Kāpēc?
Your answer
31. Kas, Tavuprāt, būtu darāms, lai mūsu draudze kļūtu vēl pieejamāka jauniem draudzes locekļiem?
Your answer
32. Vai pēdējā gada laikā Tu esi apmeklējis (-usi) kādu citu draudzi? *
Ja atbildēji ar "Jā", vai bija kas tāds, kas Tev tur patika labāk, nekā Torņkalnā? Kas?
Your answer
33. Vieta tam, ko Tev gribas mums pateikt, bet mēs nepajautājām... Sirsnīgs paldies par veltīto laiku un viedokļa paušanu! Lai Tev svētīga diena!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms