แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลคุณภาพการจัดกิจกรรม และการจัดบริการให้นักศึกษา 2. เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านการให้บริการให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล *
รหัสนักศึกษา *
เพศ *
ระดับ *
คณะ *
ชั้นปี *
ศูนย์พื้นที่ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้นักศึกษา
ระดับความพึ่งพอใจ 5 = "มากที่สุด" , 4 = "มาก" , 3 = "ปานกลาง" , 2 = "น้อย" , 1 = "น้อยมาก"
ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ *
5
4
3
2
1
1. การให้คำชี้แนะแก่นักศึกษา
2. การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
3. การให้ความช่วยเหลือแนะแนวการแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
4. การเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่นักศึกษาด้วยความเต็มใจ
การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต *
5
4
3
2
1
1. การให้คำชี้แนะด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. การให้ความช่วยเหลือแนะแนวการแก้ไขปัญหาด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
3. การเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาด้วยความเต็มใจ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย *
5
4
3
2
1
1. การให้คำชี้แนะการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2. การให้ความช่วยเหลือแนะแนวการเข้าสู่อาชีพที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
3. การเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือด้านการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาด้วยความเต็มใจ
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
*
5
4
3
2
1
5. มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย (เว็บไชต์ ป้ายประกาศ คู่มือ วารสาร จุลสาร จอประชาสัมพันธ์ เป็นต้น )
6. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร แหล่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษา
7. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาเรียนที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
8. ความสะดวกในการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ( เว็บไชต์มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรศูนย์พื้นที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง SMS ประชาสัมพันธ์ข่าว ป้ายประกาศ จอประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy