แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหน่วยงานซักฟอกโรงพยาบาลเกาะคา (สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน

  ตอนที่ 1

  ข้อมูลผู้ประเมิน
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2

  ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องผ้า
  ให้บริการเครื่องผ้าที่เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่
  ให้บริการเครื่องผ้าแก่เจ้าหน้าที่ เช่น เสื้อคลุม,ผ้าเช็ดมือที่สะอาด น่าใช้
  ให้บริการเครื่องผ้าแก่เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ชำรุด/ฉีกขาด/มีรู
  มีการกำหนดขั้นตอน/เวลา การรับ-ส่ง เครื่องผ้าที่แน่นอน และปรับตามความจำเป็น
  มีการขนส่งผ้าสกปรกและผ้าที่สะอาดตามมาตรฐาน ลดการปนเปื้อน
  เจ้าหน้าที่ให้บริการยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ เต็มใจบริการ
  มรการประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
  Please enter one response per row

  ข้อเสนอแนะ

  ท่านต้องการให้หน่วยงานซักฟอกเป็นอย่างไร
  This is a required question