Prihláška na online konferenciu k projektu Inklúzia krok za krokom 22. júna 2021
Online konferencia sa uskutoční 22. júna od 9:30 hod. online. Aktivita sa realizuje v rámci projektu Inklúzia krok za krokom, ktorý podporil Active Citizens Fund  Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Program konferencie:
9:30 – 9:45 Otvorenie: Mgr Viera Hincová, A Centrum, Mgr. Monika Bárdošová a Mgr. Jana Čajágyová CSS prof. K. Matulaya, Bratislava
9:45 – 10:00 Úvodné príhovory: Jozef Miskolci, PhD, Štátny pedagogický ústav
PhDr. Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov
10:00 – 10:25 : Výstupy z projektu Inklúzia krok za krokom: vzdelávací program pre poradenských pracovníkov a inkluzívne tímy k problematike Aspergerovho syndrómu – Mgr. V. Hincová, Kristína Převrátil Alexy
10:25 – 10:35:  MUDr. Silvia Hnilicová, PhD členka odborného tímu pre štandardy, OZ ACVA LF UK: Aktuálny stav riešenia problematiky PAS na MZ SR – diagnostické a procesné štandardy
10:35 - 10:45:  MUDr. Terézia Rosenbergerová, PhD, hlavná odborníčka MZ SR pre pedopsychiatriu: Aktuálny stav riešenia problematiky PAS na MZ SR – pohľad pedopsychiatra

10:45 – 11:00: Mg: Monika Bárdošová a Mgr. Jana Čajágyová (CSS prof. K. Matulaya, Bratislava): Práca s klientom s Aspergerovým syndrómom v Regionálnom centre autizmu

11:00 – 11:15: Mgr. Ivana Trellová, BCBA ( Srdce autizmu, OZ): Behaviorálny analytik v procese vzdelávania detí a žiakov s Aspergerovým syndrómom

11:15 – 11:30: Mgr. Ľubica Melocíková, Mgr. Hana Krajčíková ( Andreas, n.o.): Prístupy k práci s klientom s Aspergerovým syndrómom v Andreas n.o.

11:30 – 11:45: PaedDr. Eva Gelányiová ( SCŠPP Levice): Formy vzdelávania detí a žiakov s Aspergerovým syndrómom

11:45 – 12:00: Mgr. Danka Holíková, Mgr. Slávka Makovníková ( ZŠ Veľké Zlievce): Praktické skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním detí s AS a PAS v základnej škole

12:00 – 12:15: prestávka

12:15 – 12:30: Mgr. DT Halka Tytykalová (Ranná starostlivosť n.o.): Zrakové znevýhodnenie a PAS: budúcnosť je v spolupráci

12:30 – 12:45: Mgr. Katarína Reinoldová ( Vzdelávacie centrum ASD Vision): Dospievanie s Aspergerovým syndrómom

12:45 – 13:00: PhDr. Iveta Franzenová, PhD (SPOSA Poprad -Tatry): Agentúra osobnej asistencie pre osoby s PAS a príklady dobrej praxe

13:00 – 13:15: Ing. Bc. Ľubica Bátoryová (OZ Physio Canis) : Merateľné benefity intervencií za asistencie psov pri práci s klientom s Aspergerovým syndrómom

13:15 – 13:30: Záverečné slovo a ďalšie kroky v realizácii vzdelávacieho programu a aktivít siete odborných organizácií: Mgr Viera Hincová, A Centrum

Konferencia je primárne určená poradenským zariadeniam, inkluzívnym tímom a odborníkom, ako aj rodičom detí s AS/PAS

Prijatie prihlášky potvrdzujeme priebežne mailom, link na pripojenie zašleme prihláseným účastníkom najneskôr 24 hodín pred termínom konania konferencie. V prípade prekročenia kapacity pripojenia bude vytvorený zoznam náhradníkov, preto prosíme aby ste nám oznámili, ak sa nebudete môcť konferencie zúčastniť.

V prípade otázok volajte  p. Hincová, 0905 541 260, alebo píšte na acentrum@yahoo.com 
Zmeny programu v prípade nutnosti sú vyhradené.

Pre každého účastníka je potrebné vyplniť prihlášku osobitne vzhľadom na potrebu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Za pochopenie ďakujemeSign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno *
Priezvisko *
Titul/y *
Želáte si dostať potvrdenie o účasti?
Telefónne číslo *
Adresa, vrátane PSČ *
Organizácia (zamestnávateľ - ak ide o zariadenie alebo OZ pracujúce s PAS/AS) *
Moje zaradenie ( ak sa zúčastňujete ako súkromná osoba napíšte vzťah k osobe s AS) *
Mám/e záujem dostávať informácie o ďalších aktivitách v problematike AS *
Súhlasím/e so zaradením kontaktných údajov do databázy účastníkov, ktorá bude účastníkom rozoslaná po konferencii *
Udeľujem súhlas organizácii A Centrum na použitie obrazových snímkov (print screen z účasti na konferencii) s mojou osobou z realizácie aktivity na účely jej propagácie na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach a v propagačných materiáloch.
Clear selection
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Odoslaním záväznej prihlášky udeľujem ako dotknutá osoba prevádzkovateľovi A Centrum, Pod Turíčkou 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31929711, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu vymedzenom týmto prihlasovacím formulárom na účely správy, spracovania a uchovania za účelom preukázania oprávnenosti výdavkov na zabezpečenie aktivity. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na základe môjho súhlasu, nebudú použité na účely rozhodovania založeného výlučne na báze automatizovaného spracovania, vrátane profilovania. Zaslaním písomnej žiadosti na adresu A Centrum, Pod Turíčkou 1051/4, 974 01 Banská Bystrica, máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy