แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังต่อการให้บริการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เช่น ข้อมูลสถิติครู นักเรียน ห้องเรียน สถานศึกษา เป็นต้น ของกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการของผู้รับบริการของส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากการดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย
4. แบบสำรวจนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ (ผู้รับบริการ)
ความพึงพอใจในการให้บริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในการให้บริการ (ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ตอนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษา *
Required
ประเภทผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ (ผู้รับบริการ)
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ
3. ให้บริการด้วยความครบถ้วนถูกต้อง
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
5. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ
6. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
7. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้บริการกับผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคและให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8. มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
9. มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
10. ความสะอาดของสถานที่หรือความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
12. ได้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ข้อมูลมีเพียงพอต่อความต้องการ
3. บริการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ระบบสารสนเทศสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
5. ระบบสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย
6. ระบบสารสนเทศสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานได้
7. ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานระบบอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในการให้บริการ (ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1. ความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
Your answer
2. ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
Your answer
3. ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
Your answer
4. ความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
Your answer
ตอนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ
ความคาดหวังต่อการให้บริการ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms