แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร
แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร ประกอบด้วย ข้อคําถามตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Ef iciency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลัก
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเสมอภาค
(Equity)
ผู้ตอบแบบประเมิน คือ บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในองค์กร เก็บข้อมูลจากบุคลากรโดยใช้
หลักการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
คําชี้แจง
ขอให้ท่านพิจารณาข้อความ และใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นต่อองค์กรพยาบาล
ของท่านมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว และสามารถเติมข้อความเหตุการณ์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นที่
เลือก โดย
“ไม่มีเลย” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ <=
50 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
“มีส่วนน้อย” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ
51 – 74 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
“มีส่วนใหญ่” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ
75 – 95 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
“มีทั้งหมด” หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคําถามนั้นๆ 96
– 100 % ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคําถาม
หมายเหตุ ตรงช่อง อื่นๆ หมายถึง ให้ใส่รายละเอียดเหตุการณ์(ถ้ามี)
หน่วยงาน
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.1 มีการบริหารงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
1.2 มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1.3 มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความประหยัด และจัดสรรสอดคล้องกับแผนงาน สามารถสนับสนุนงานให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.4 มีการใช้วิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้า และประเมินผลของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่การสรรหา การคัดเลือก การกําหนดภาระงาน และการประเมินผลงาน ของบุคคลที่มีคุณภาพและหลากหลาย
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 มีการจัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของงานตามแผนงาน เพื่อให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์
2.2 มีการวางแผนอัตรากําลัง จัดสรร และกระจายกําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในแต่ละขั้นตอนมีการใช้ข้อมูลที่จําเป็น และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 มีการบริหารกําลังคน โดยการกระจายงานแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการมอบหมายงานและแผนงานที่กําหนด
2.5 มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาข้อดีข้อเสีย ของแต่ละแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อตัดสินใจปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างละเอียดรอบคอบและสมเหตุสมผล
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 มีช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่ม
3.2 มีการบริหารงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม
3.3 มีการให้ความสําคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
3.4 มีการสนับสนุนให้สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.5 มีการนําข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไปใช้ในการปรับปรุงการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability
4.1 ผู้บริหารมีการสื่อสารและทําความเข้าใจในเรื่องของแผนงานรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ
4.2 มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ
4.3 มีความยืดหยุ่นในการทํางาน โดยเปิดรับข้อมูลมุมมองความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อนํามาประยุกต์หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.4. มีการปฏิบัติต่อบุคลากรแต่ละคนในทางบวกเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ (ไม่มีการเลือกปฏิบัติ) เช่น การพูดให้กําลังใจ ยกย่องชมเชย มิใช่มีแต่รางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัวเงินเท่านั้น
4.5 มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็น ใช้ประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิควิธีที่ทันสมัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
5.1 มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทําความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป
5.2 มีการสื่อสารวิธีการมอบอํานาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากรที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
5.3 มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส
5.4 มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบการทํางานในหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูง
5.5 มีระบบการให้รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสําเร็จ ที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูง
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
6.1 มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการทํางานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
6.2 มีการประสานสัมพันธ์ ทํางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทํางาน
6.3 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับวางแผน
6.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบายและแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ
6.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรมและโครงการ
7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
7.1 ผู้บริหารมีการสื่อสารและทําความเข้าใจในเรื่องของแผนงานรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ
7.2 มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร
7.3 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสํารองในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้ง
7.4 มีการปรับปรุงกระบวนงานและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.5 มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการประเมิน
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8.1 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8.2 มีการกําหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
8.3 มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.4 มีการออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอํานาจตามกฎหมาย
8.5 บุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 บุคลากรทุกระดับมีการยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
9.2 บุคลากรทุกระดับมีการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านการเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
9.3 บุคลากรทุกระดับมีการทํางานด้วยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานที่กําหนดไว้
9.4 ผู้บังคับบัญชามีการสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมงานทุกอย่างเท่าเทียมกัน
9.5 ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ฯลฯ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms