แบบประเมินการจัดบริการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว
คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ ด้วยการเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ถ้า มี ให้เลือก 1
ถ้า ไม่มี ให้เลือก 0

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อจังหวัด
Your answer
ชื่อโรงพยาบาล
Your answer
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ปัจจัยนำเข้า
การจัดบุคลากรทางการพยาบาล ดังนี้
1
0
1.มีพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่รับผิดชอบ 1: 2500 คน
2.มีพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างน้อย 1 คนในสาขา Primary care
3.บุคลากรพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง
การจัดการการเงินการคลัง
1
0
4.จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงิน
5.จัดทำแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในสถานบริการและ ในชุมชนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม
1
0
6.จัดการดูแล/การสนับสนุนวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ ในการดูแลผู้ป่วย
7.พัฒนาศูนย์การยืมเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และหมุนเวียนใช้ร่วมกันได้ใน เครือข่ายหรือทีม
ระบบข้อมูลข่าวสาร
1
0
8.พัฒนาระบบข้อมูลด้านการพยาบาล
9.คืนข้อมูลด้านบริการพยาบาลแก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล
1
0
10.มีการดำเนินงานและกำกับติดตามงานในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนา ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board
กระบวนการ
การบริการพยาบาลในสถานบริการ
1
0
11.บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
12.คัดกรองและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและภาวะฉุกเฉิน
13.จัดบริการพยาบาลครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เช่น ฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวัยรุ่น คลินิกผู้สูงอายุ เป็นต้น
14.จัดระบบ/แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ
15.จัดระบบ/แนวทางบริการให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม
16.วางระบบ/แนวทางการติดตามการมาตรวจตามนัดและส่งต่อเพื่อการรักษา
การบริการพยาบาลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
1
0
17.จัดบริการเยี่ยมบ้านครอบครัวและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
18.วางระบบ/แนวทางจัดทีมสุขภาพ ผู้นำชุมชน อสม. อสค. ดูแลครอบครัว ตามกิจกรรม สร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ
19.ติดตามผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่ขาดนัดและควบคุมโรคไม่ได้เพื่อให้ได้รับการ ดูแลอย่างต่อเนื่อง
20.ประเมิน ความต้องการและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดสิ่งแวดล้อมที่ บ้าน และประสานแหล่งประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการ ดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสม
21.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมดูแล แก้ไขปัญหาผู้ป่วย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
การบริการเชิงรุกในชุมชน
1
0
22.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพประชาชน เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
23.สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย และประเมินผลลัพธ์
24.บริการวางแผนครอบครัว กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
25.สร้างและสนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-help group) กลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (mutual help group) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
26.จัดระบบ/แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนตามมาตรฐาน
27.คืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมกับทีมหมอครอบครัวชุมชนและ ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมบริการสุขภาพ
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
1
0
28.การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
29.พัฒนาศักยภาพของ อสม./อสค./Care giver เพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนได้
มีการให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา
1
0
30.สอน แนะนำ และให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการดูแล สุขภาพตนเองและผู้ป่วยที่บ้าน
31.จัดช่องทางรับคำปรึกษาหรือรับนัดหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ที่เหมาะสม เช่น line group, Line เดี่ยว โทรศัพท์รับคำปรึกษา เป็นต้น
ผลลัพธ์
1
0
32.มีตัวชี้วัดแสดงผลลัพธ์การจัดบริการพยาบาล
33.มีกระบวนการติดตามกำกับคุณภาพบริการพยาบาล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms