แบบทดสอบกลางภาค วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1

จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน เวลา 15 นาที
จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

  กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนต่อไปนี้ ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

  ตรวจสอบ พิมพ์ชื่อ สกุล เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้อง
  This is a required question
  กรุณาป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้น
  This is a required question
  This is a required question
  ป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้น เลขที่ 1-46 ของนักเรียน
  This is a required question