แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุปรสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งงานประกันคุณภาพจะนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
    This is a required question
    This is a required question