Opinie uczestników
ANKIETA

na potrzeby Aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad ewaluacją oraz aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary:
- gospodarka,
- społeczeństwo,
- środowisko

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Olsztyna oraz gmin wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) , aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne
i słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Ankieta skierowana jest do:
- mieszkańców wszystkich gmin MOF Olsztyna,
- jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie MOF Olsztyna,
- podmiotów gospodarczych działających na terenie MOF Olsztyna,
- organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego).

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2019 roku.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Związek ZIT

Proszę zaznaczyć, którą Gminę Pan/Pani zamieszkuje/prowadzi działalność: *
Jak ocenia Pani/Pan - Gospodarka *
1 = Bardzo źle, 5 = Bardzo dobrze
1
2
3
4
5
Trudno powiedzieć
dostęp i stan podstawowych mediów w gminie (wodociągi, kanalizacja)?
rozwiązania komunikacyjne na terenie gminy (połączenia drogowe)?
rozwiązania komunikacyjne na terenie gminy (komunikacja publiczna)?
stan dróg w gminie?
bezpieczeństwo na drogach publicznych?
drogi rowerowe i infrastrukturę towarzyszącą?
dostępność parkingów P&R w gminie?
dostęp do nowoczesnych technologii (komputer, internet)?
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej?
warunki do prowadzenia działalności rolniczej?
atrakcyjność inwestycyjna gminy (na zewnątrz, dla inwestorów)?
poziom usług publicznych?
poziom handlu, transportu i magazynowania/przechowywania?
stan budynków użyteczności publicznej? np. szkoły, urząd gminy, ośrodek zdrowia
Jak ocenia Pani/Pan - Środowisko *
1 = Bardzo źle, 5 = Bardzo dobrze
1
2
3
4
5
Trudno powiedzieć
ład przestrzenny i estetykę gminy?
jakość terenów rekreacyjnych (parki, miejsca spacerowe, boiska)?
stan zagospodarowania przestrzeni publicznej (chodniki, ławki, kosze na śmieci)?
działania w zakresie dostosowania do zmian klimatu (nasadzenia zieleni, zagospodarowanie wód opadowych)?
bezpieczeństwo środowiskowe (jakość powietrza, czystość wód powierzchniowych, zanieczyszczenie gleby)?
atrakcyjność turystyczną (ilość i jakość zabytków, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, obszary chronione, ścieżki przyrodnicze i edukacyjne)?
poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy?
poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (noclegowa, gastronomiczna)?
promocję walorów turystycznych i przyrodniczych gminy?
Jak ocenia Pani/Pan - Społeczeństwo *
1 = Bardzo źle, 5 = Bardzo dobrze
1
2
3
4
5
Trudno powiedzieć
stan lokalnego rynku pracy? (możliowść znalezienia przcy na terenie Gminy)
dostępność i poziom usług ochrony zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, apteki, stomatolog)?
dochody mieszkańców?
sposób rozwiązywania problemów społecznych i profilaktyki?
czy istnieje problem przestępczości i przemocy w rodzinie?
działania w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcow?
poziom infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boiska, place zabaw, parki, ławeczki)?
poziom i liczbę obiektów kulturalnych w gminie?
ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów)?
poziom edukacji w gminie (jakość kształcenia, dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia wyrównawcze)?
liczbę obiektów oświatowych w gminie ( przedszkola, szkoły)?
efektywność zagospodarowania przestrzeni (czy tereny są wykorzystywane optymalnie)?
poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?
dostępność i poziom administracji publicznej?
Najważniejsze atuty (moce strony) Gminy to (proszę zaznaczyć do 7 odpowiedzi):
Najważniejsze słabe stron Gminy to (proszę zaznaczyć do 7 odpowiedzi):
Najważniejsze szanse rozwojowe Gminy to (proszę zaznaczyć do 10 odpowiedzi): *
Required
Najważniejsze zagrożenia Gminy to (proszę zaznaczyć do 10 odpowiedzi): *
Required
„Jakie kierunki rozwoju należy wybrać w pierwszej kolejności, by mieszkańcom gminy żyło się lepiej?” (maksymalnie 10 odpowiedzi): *
Required
Władze lokalne powinny pomagać wszystkim potrzebującym mieszkańcom gminy. Gdyby to od Pani/Pana zależało, komu w pierwszej kolejności Urząd Gminy udzieliłby wsparcia (prosimy nie wpisywać nazwisk, a raczej określić daną grupę ludzi)
Your answer
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Zatrudnienie *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service