Izibalo, ibanga 2, isigaba 3 sonyaka, uvavanyo 1
Oluvavanyo lunxulumene kunye nho CAPS kwaye lingasetyenziswa ukwenze uhlaziyo  kwinyanga yoMsintsi. Uluvavanyo luyazinika ngokwalo amanqaku, kwaye iziphumo zifumaneka emva kokungenisa uvavanyo lwakho. Abaqulunqi beliphepha kwisikolo iKIDD’s BEACH .lwamnkelekile kwaye siyalibulela. Ulwazi lomntu alabelwanga naye nawuphi na umntu okanye iziko.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Igama lakho
Igama leskolo sakho
Igama lephondo lakho
Clear selection
Bhala elinani 74 ngamagama
1 point
Khupha elinani lingu 83
1 point
Clear selection
Bala lamanani alandelayo:
6 + 4 = _____
1 point
7 + _____ = 12
1 point
16 - 8 = _____
1 point
8 x 3 = ______                        
1 point
15 - _____ = 10
1 point
5 x 10 = ______
1 point
Lungisa lamanani ukusuka kwelincinci ukuya kwelikhulu:
1 point
Captionless Image
Clear selection
Dibanisa lamanani :  24 + 35 = ______
2 points
Bhala ihafu yama 46 ________
2 points
Kukho ama Apile ali 15 emthini, wabe kumapheyile amathathu 3. Kuzobakho ama Apile amangaphi  kwipheyile ngalinye
2 points
Umama undiphe iR20 ndathenga isonka nge R10 kunye nesiselo nge R6. Ndizofumana malini ezokuba yitshintshi.
2 points
Clear selection
Umfama usebenzisa umcephe ukugcwalisa ipheyile. Umcephe  ngamnye ugcwalisa umgca abemnye.  Umfama uzosebenzisa imichephe yamanzi emingaphi ukugcwalisa ipheyile?
1 point
Captionless Image
Clear selection
Zingaphi ikota zalomzobo ezifakwe umbala?
2 points
Captionless Image
Clear selection
Yeyiphi iwotshi ebonakalisa ukuba ixesha licala emva kwentsimbi yesixhenxe?
2 points
Clear selection
Bhala igama lesisimilo singezantsi?
1 point
Captionless Image
Zoba umgca ongqamanisa igama kunye nomzobo:
3 points
Captionless Image
Clear selection
Gqibezela lamanani alandelayo ngokulandelelani kwawo:  36, 39, 42, _____, _____, _____
2 points
Clear selection
Gqibezela lamanani alandelayo ngokulandelelani kwawo: 95, 90, 85, _____, _____, _____
2 points
Clear selection
Gqibezela  esisimilo singezantsi:
2 points
Captionless Image
Clear selection
Lena yindlela abantwana abaya ngayo eskolweni yonke imihla. Funda lomzobo ungezantsi wandule ukuphendula imibuzo elandelayo.
Leliphi elona hlobo lesithuthi sisetyenziswa kakhulu ngabantu?
1 point
Clear selection
Bangaphi abantwana abasebenzisa imoto ne bhayisekile ukuya eskolweni?
2 points
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy