แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ www.tyrud.go.th
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี สำหรับข้อมูลจากแบบประเมินผลของท่าน โรงพยาบาลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้องและครบถ้วน อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีต่อไป
(http://www.tyrud.go.th)
คำชี้แจง :แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องคำตอบตามความเป็นจริง
1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
2. เพศ
3. อายุ *
4. ระดับการศึกษา *
5. อาชีพ *
6.จำนวนการเข้าใช้เว็บไซต์ www.tyrud.go.th บ่อยมากเพียงใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy