Lista  mailingowa
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Nazwa reprezentowanej organizacji pozarządowej *
Telefon kontaktowy *
Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rezerwacją i korzystaniem z sal na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.
1. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta;
2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres:  Grzegorz Szymański – Inspektor Ochrony Danych 43-190 Mikołów, Rynek 16, osobiście w p. 40a w Urzędzie Miasta Mikołów przy Rynek 16, telefonicznie pod nr 32-324-84-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźniej zgody obejmującej zakres i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do dokonania rezerwacji i udostępniania sal.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i po jego zrealizowaniu zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan: -prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, -prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, -prawo do żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także odnośnie danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych, -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),-prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
7. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego ich przetwarzanie w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy