แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบสอบถามการควบคุมภายในประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 52 ข้อ โดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานท่าน
3 ด้าน ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต จำนวน 23 ข้อ
2. การบริหารบุคคล จำนวน 19 ข้อ
3. ระบบสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ
Next
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service