สมัครเรียนออนไลน์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (*ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเท่าที่นักเรียนมีข้อมูลเบื้องต้น)
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
1. นักเรียนเข้าสมัครศึกษาต่อในระดับชั้น *
2. ชื่อ-นามสกุล (นักเรียนผู้สมัครเรียน) *
3. วัน/เดือน/ปีเกิด *
4. อายุ *
5. เชื้อชาติ *
6. สัญชาติ *
7. ศาสนา *
8. หมู่เลือด
9. โรคประจำตัว
10. น้ำหนัก (กิโลกรัม)
11. ส่วนสูง (เซนติเมตร)
12. หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *
13. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) *
14. เบอร์โทรศัพท์ *
15. ชื่อ-นามสกุล (บิดา) *
16. อายุบิดา (ปี)
17. หมายเลขบัตรประชาชนบิดา (13 หลัก) *
18. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบิดา (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
19. อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
20. เบอร์โทรศัพท์ (บิดา)
21. ชื่อ-นามสกุล (มารดา) *
22. อายุมารดา (ปี)
23. หมายเลขบัตรประชาชน มารดา(13 หลัก) *
24. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบิดา (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
25. อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
26. เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) *
27. สถานภาพบิดา-มารดา
Clear selection
28. นักเรียนจบการศึกษา ป.6 (เข้า ม.1) หรือ ม.3 (เข้า ม.4) เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.
29. จบ ป.6 (เข้า ม.1) หรือ ม.3 (เข้า ม.4) จากโรงเรียน ระบุชื่อ โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โรงเรียนที่จบการศึกษา
30. สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเพราะ
Clear selection
31. ความสามารถพิเศษของนักเรียนโปรดระบุ
32. ตอบคำถามสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ม.4 (เท่านั้น) แผนการเรียน
Clear selection
33. การเดินทางมาโรงเรียน
Clear selection
*33.1 หมายเหตุ : กรณีนักเรียนมารถประจำ (รถโรงเรียน) นักเรียนเดินทางมาโดยใช้เส้นทางโปรดระบุสถานที่ *
34. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ *
หมายเหตุ : เอกสารที่จำเป็นต้องมายื่นในวันรายงานตัว (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประมาณ เดือนมิถุนายน) เอกสารนำมาวันมอบตัวดังนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สระกระโจมโสภณพิทยา. Report Abuse