ใบสมัครเข้าเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (*ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเท่าที่นักเรียนมีข้อมูลเบื้องต้น)
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. นักเรียนเข้าสมัครศึกษาต่อในระดับชั้น *
2. ชื่อ-นามสกุล (นักเรียนผู้สมัครเรียน) *
Your answer
3. วัน/เดือน/ปีเกิด
Your answer
4. อายุ
5. เชื้อชาติ
Your answer
6. สัญชาติ
Your answer
7. ศาสนา
Your answer
8. หมู่เลือด
9. โรคประจำตัว
Your answer
10. น้ำหนัก (กิโลกรัม)
Your answer
11. ส่วนสูง (เซนติเมตร)
Your answer
12. หมายเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
Your answer
13. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
Your answer
14. เบอร์โทรศัพท์
Your answer
15. ชื่อ-นามสกุล (บิดา)
Your answer
16. อายุบิดา (ปี)
Your answer
17. หมายเลขบัตรประชาชนบิดา (13 หลัก)
Your answer
18. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบิดา (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
Your answer
19. อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
Your answer
20. เบอร์โทรศัพท์ (บิดา)
Your answer
21. ชื่อ-นามสกุล (มารดา)
Your answer
22. อายุมารดา (ปี)
Your answer
23. หมายเลขบัตรประชาชน มารดา(13 หลัก)
Your answer
24. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบิดา (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
Your answer
25. อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Your answer
26. เบอร์โทรศัพท์ (มารดา)
Your answer
27. สถานภาพบิดา-มารดา
28. นักเรียนจบการศึกษา ป.6 (เข้า ม.1) หรือ ม.3 (เข้า ม.4) เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.
Your answer
29. จบ ป.6 (เข้า ม.1) หรือ ม.3 (เข้า ม.4) จากโรงเรียน ระบุชื่อ โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โรงเรียนที่จบการศึกษา
Your answer
30. สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเพราะ
31. ความสามารถพิเศษของนักเรียนโปรดระบุ
Your answer
32. ตอบคำถามสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ม.4 (เท่านั้น) แผนการเรียน
33. การเดินทางมาโรงเรียน
*33.1 หมายเหตุ : กรณีนักเรียนมารถประจำ (รถโรงเรียน) นักเรียนเดินทางมาโดยใช้เส้นทางโปรดระบุสถานที่
Your answer
34. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สระกระโจมโสภณพิทยา. Report Abuse