BIZILABE-BILBAO: eman izena 2021-2022 ikasturteko programan / abierto el plazo de inscripción
2021-2022 ikasturteko Bizilabe programaren ezaugarriak

- NOIZ: astelehena, asteartea edo asteazkena, adinaren arabera aukeratzeko
- ADINA eta ORDUTEGIA:
10-12 urte bitarteko neska-mutilentzako aukera (LH 5-6):
- Astelehena, asteartea edo asteazkena---->17:30 - 19:00
12-14 urte bitarteko neska-mutilentzat aukera (DBH 1-2):
- Astelehena edo asteazkena---->19:00- 20:30
15-16 urte bitarteko neska-mutilentzat aukera (DBH 3-4):
- Asteartea---->19:00- 20:30
- IRAUPENA: 2021eko urriaren 4tik 2022ko ekainaren 22ra.
- IZEN-EMATEA: Izena emateko lehen txanda 2021eko maiatzaren 17tik ekainaren 10era izango da.
Ekainaren 10ean izena eman duten horien artean, dauden tokiak banatuko dira. Tokiak beteko balira,
itxaron-zerrenda sortuko da eta tokiak libre gelditzen badira, udan zehar ere izen-ematea zabalik geratuko
da.
- PREZIOA, HIRUHILEKO ordainketa
- Kuota arrunta: 15 € hiruhileko
- Familia ugaria: 10 € hiruhileko
- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € hiruhileko
Hiru hilez behin egingo da kobraketa, hiruhilekoaren hasieran: 2021eko urriaren 20an, 2021eko
abenduaren 20an, eta, azkena, 2022ko martxoaren 20an.

------------------------------------------------------------
Programa Bizilabe para el curso 2020-2021
- CUÁNDO: a elegir el lunes, martes o miércoles, según edad
- EDAD y HORARIOS:
chicos y chicas de 10 a 12 años (Educación Primaria 5-6):
- Lunes, martes o miércoles ---->17:30 - 19:00
chicos y chicas de 12 a 14 años (ESO 1-2):
- Lunes o miércoles ---->19:00- 20:30
chicos y chicas de 15 a 16 años (ESO 3-4):
- Martes ---->19:00- 20:30
- DURACIÓN: del 4 de octubre de 2021 a 22 de junio de 2022
- INSCRIPCIÓN: El primer turno de inscripción será del 17 de mayo al 10 de junio de 2021. Entre los
inscritos el 10 de junio se repartirán las plazas disponibles. Si las plazas se cubrieran, se creará una lista
de espera y si las plazas quedan libres, la inscripción también quedará abierta durante el verano.
- PRECIO, por TRIMESTRE
- Cuota ordinaria: 15 € por trimestre
- Familia numerosa: 10 € por trimestre
- Renta de Garantía de Ingresos (RGI) = 4 € por trimestre
El cobro se realizará al inicio de cada trimestre: los días 20 de octubre de 2021, 20 de diciembre de 2021, y 20 de marzo de 2022
LH 5-6 mailako gaztea bazara, hautatu bat/ Si eres de 5º a 6º de Primaria, elige una opción:
Astelehena / Lunes
Asteartea / Martes
Asteazkena / Miércoles
17:30- 19:00
DBH 1-2 mailako gaztea bazara, hautatu bat/ Si eres de 1º-2º de la ESO, elige una opción:
Astelehena / Lunes
Asteazkena /Miércoles
19:00- 20:30
DBH 3-4 mailako gaztea bazara, hautatu bat/ Si eres de 3º-4º de la ESO, elige una opción:
Asteartea / Martes
19:00- 20:30
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JOVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Bilboko Udaleko Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Bilbao comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de Garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kobraketarako k/k aren zenbakia (IBAN) / Número de c/c (IBAN) para realizar el cobro *
Hiru hilez behin egingo da kobraketa, data hauetan: 2020ko irailaren 30ean, 2020ko abenduaren 30ean, 2021ko martxoaren 30ean / El cobro se realizará trimestralmente, en estas fechas: el 30 de septiembre de 2020, el 30 de diciembre de 2020, el 30 de marzo de 2021
Guraso edo tutorearen izena, abizena eta NANa / Nombre, apellidos y DNI del padre, de la madre o tutor/tutora *
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse