แบบประเมินการอบรมโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Education
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
สถานภาพการทำงาน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน
คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรมมีความถูกต้อง ทันสมัยสอดคล้องกับเรื่องที่จัดอบรม
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
เนื้อหาในการสัมมนามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา/นำไปปฏิบัติงานได้จริง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ความรู้ความสามารถของวิทยากรในเรื่องที่จัดอบรม
ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม/ ถ่ายทอดความรู้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsLcv9cwKe1UYAERxpfF3JCBC4Oue5K9DQRtBsp3eHRAZ0yQ/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy