แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากสำนักทะเบียนและวัดผล
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและวัดผล
สถานภาพของผู้ใช้บริการ * *
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
จำนวนการเข้าใช้เว็บไซต์ http://reg.mcu.ac.th/ บ่อยมากเพียงใด *
หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
1.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆตรงกับความต้องการ
2.ภาษาเข้าใจง่าย กระซับ อธิบายชี้เเจงข้อมูลไดชัดเจน
3.ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4.ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
5.ความสดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.คำอธิบายคำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
7.ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
8.ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
9.ความรวดเร็วของการอัพเดลข้อมูลใหม่ ด้านประชาสัมพันธ์
10.ความเร็วของระบบการให้บริการ Online
11.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
12.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
13.สามารถส่งข้อม้ลติดต่อกลับได้
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
14.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
15.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบให้มีความน่าสนใจ
16.จัดรุปแบบองค์ประกอบได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสีได้อย่างเหมาะสม
17.การจัดแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
18.ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
19.การเชื่อมโยงไปยังหน่วยภายนอก (Web links)
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
20.ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
21.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
22.เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
23.เว็บไซต์มีความเสถียร (คงที่ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง)
24.โดยภาพรวมท่านมีความพอใจในคุณภาพของเว็บไซต์ อยู่ระดับใด
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
ข้อเสนอเเนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy