แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากสำนักทะเบียนและวัดผล
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและวัดผล
สถานภาพของผู้ใช้บริการ * *
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
จำนวนการเข้าใช้เว็บไซต์ http://reg.mcu.ac.th/ บ่อยมากเพียงใด *
หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
1.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆตรงกับความต้องการ
2.ภาษาเข้าใจง่าย กระซับ อธิบายชี้เเจงข้อมูลไดชัดเจน
3.ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4.ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
5.ความสดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.คำอธิบายคำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
7.ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
8.ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
9.ความรวดเร็วของการอัพเดลข้อมูลใหม่ ด้านประชาสัมพันธ์
10.ความเร็วของระบบการให้บริการ Online
11.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
12.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
13.สามารถส่งข้อม้ลติดต่อกลับได้
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
14.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
15.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบให้มีความน่าสนใจ
16.จัดรุปแบบองค์ประกอบได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสีได้อย่างเหมาะสม
17.การจัดแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
18.ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
19.การเชื่อมโยงไปยังหน่วยภายนอก (Web links)
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
20.ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
21.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
22.เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
23.เว็บไซต์มีความเสถียร (คงที่ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง)
24.โดยภาพรวมท่านมีความพอใจในคุณภาพของเว็บไซต์ อยู่ระดับใด
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ข้อเสนอเเนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy