แบบฟอร์มประเมินห้องเรียนสีขาว
ระดับชั้น
ห้องที่
จำนวนนักเรียนในห้องเรียน
Your answer
ชื่อครูประจำชั้น (ให้ใส่ นาง นาง นางสาว ด้วย)
Your answer
ชื่อ-สกุล หัวหน้าแกนนำ
Your answer
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน
Your answer
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายการงาน
Your answer
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
Your answer
ชื่อ-สุกล **รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
Your answer
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายการเรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายการงาน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
การประเมิน มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service