แบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระดับภูมิภาค 18 ภูมิภาค
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิภาคที่ *
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ผู้รับผิดชอบงาน DLIT *
Required
2. ลักษณะของการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการดำเนินงาน DLTV และ DLIT ระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค *
Required
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค
รายการนิเทศ ติดตาม *
0
1
2
3
1. การจัดตั้งคณะทำงานของศูนย์ โดยมีบุคลากรในเครือข่ายครบทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการทำงาน ให้มีหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงาน
2. ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน
3. ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ประเภทละ 3 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างผลสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค วางแผนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมิน *
การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
คำชี้แจง ให้ผู้นิเทศเขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
Your answer
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
Your answer
3. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
4. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ DLIT ของ Cluster จำนวน 3 โรงเรียน *
Your answer
5. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย Cluster *
Your answer
6. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ DLTV ของ Cluster จำนวน 3 โรงเรียน *
Your answer
7. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ DLTV ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย Cluster *
Your answer
ชื่อผู้นิเทศ *
Your answer
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 ได้ระดับ 0
ปฏิบัติได้ตามข้อ 2 ได้ระดับ 1
ปฏิบัติได้ตามข้อ 3 ได้ระดับ 2
ปฏิบัติได้ตามข้อ 4 ได้ระดับ 3

สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค การจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ได้คะแนน 0 - 3 หมายถึง อยู่ในระดับ ปรับปรุง
ได้คะแนน 4 - 6 หมายถึง อยู่ในระดับ พอใช้
ได้คะแนน 7 - 9 หมายถึง อยู่ในระดับ ดี
ได้คะแนน 10 -12 หมายถึง อยู่ในระดับ ดีมาก

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service