Havas Worldwide Prague GDPR nařízení / Havas Worlwide Prague policy
INFORMACE PRO KADIDÁTY

Odesláním svého životopisu (příp. jiným kontaktováním společnosti Havas Worldwide Prague a.s. ohledně nabídky pracovního místa) uchazeč o zaměstnání prohlašuje, že se seznámil s informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů společností Havas Worldwide Prague a.s,, se sídlem č.p. 1500, Letenské sady, 170 00 Praha 7, IČO: 63079054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3138 (dále jen „Havas“) a byl informován o způsobu zpracování osobních údajů, s čímž vyjadřuje svůj souhlas.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi. Společnost Havas v rámci výběrového řízení zpracovává veškeré informace, které jí kandidát poskytne, přičemž tyto informace zahrnují zejména:
jméno/příjmení
adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
emailová adresa/telefonní číslo
CV
získané vzdělání
dosavadní pracovní praxi
požadavky na pracovní zařazení
další nepovinné údaje týkající se pracovní nabídky.

Společnost Havas může dále v rámci výběrového řízení prověřit kvalifikaci kandidáta i v rámci veřejně přístupných zdrojů, jakými je např. profil kandidáta v rámci profesní sítě LinkedIn.
Vaše údaje budou zpracovávány v papírové i elektronické formě za účelem vyhodnocení Vaší žádosti uchazeče o zaměstnání, zařazení do výběrového řízení a jednání o uzavření pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny jednotlivým pracovníkům v rámci společnosti Havas, které rozhodují o výběru uchazeče pro danou pracovní pozici a můžeme je dále poskytnout i jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s výběrovým řízením na danou pracovní pozici, jejichž seznam Vám předložíme na vyžádání.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici.
Udělíte-li nám souhlas k zařazení do databáze pro další výběrová řízení, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu nebo po dobu do ukončení kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém jste požádal o zařazení do databáze.

Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně:
• Právem přístupu ke svým osobním údajům
• Právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování nebo již nejsou splněny podmínky pro jejich další zpracování, a to v souladu s příslušnými ustanoveními článku 16, 17 a 18 Nařízení
• Právem svůj souhlas kdykoliv odvolat na adresu: agreement.prague@havasvillage.cz
• Právem podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na agreement.prague@havasvillage.cz.

INFORMATION FOR JOB CANDIDATES

By submitting your CV (or by contacting Havas Worldwide Prague a.s., about the job vacancy), you as the candidate declare that you have become familiar with the information concerning the processing of your personal data by Havas Worldwide Prague a.s., Prague 7, Letenské sady (EXPO 58) no. 1500, Postal Code 17000, company ID: 63079054, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, file no. B 3138 (hereinafter referred to as "Havas") and were informed of the manner in which your personal data are processed and hereby confirm your consent.

By providing us with your personal information, you grant us your consent to process and manage the data provided for the purposes and under the conditions set out below. All your personal information received from you will be collected, stored and used in accordance with the applicable law, in particular in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Regulation on the Protection of Personal Data) (hereinafter referred to as "the Regulation") and Act No. 101/2000 Coll. (hereinafter referred to as the "Act").

Personal information is information that can identify you as a living individual, whether on its own or in conjunction with other information. Havas processes all information provided by the candidate in the selection process, including in particular:
name and surname
address of permanent residence, city, postcode / mailing address
email address / phone number
CV
education
work experience
job requirements
other optional job offer details.

In addition, Havas can review the candidate´s qualification within publicly available sources such as the LinkedIn profile of the candidate.
Your data will be processed both in paper and in electronic form in order to review your application, participation in the selection process and negotiation of your employment contract. Your personal information will be made available to the professional within Havas who decide on the selection of the candidates, and also to other companies that we have engaged to help us with the selection process, whose list we will make available to you upon you request.

Your personal data will be processed by us for the duration of the selection process. If you grant us permission to be included in the database for further job vacancies, we will process your data for the duration of your consent or until the end of the calendar year following the calendar year in which you have consented to be included in our candidate´s database.

You acknowledge and have been instructed about your legal rights, specifically:
• Right to access your personal information
• The right to request the rectification, erasure, or limitation of the processing of personal data if you believe or find that we or third parties authorized by us do process your personal data that is contrary to the protection of your private and personal life or in violation of applicable laws, if your personal information is inaccurate with regard to the purpose of its processing or the conditions for its further processing are no longer met, in accordance with the relevant provisions of Articles 16, 17 and 18 of Regulation
• Right to withdraw your consent at any time, writing at agreement.prague@havasvillage.cz.
• Right to file a complaint against the processing of your personal data with the Office for Personal Data Protection, Pplk. Sochora 27, Postal Code 170 00, Prague 7, www.uoou.cz


If you have any questions regarding the processing of your personal information, please contact us in writing at agreement.prague@havasvillage.cz.

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service