แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์ ห้องสำนักงาน

คำชี้แจง การประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาห้องและอุปกรณ์ โดยเลือกคำตอบที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้
  คำตอบ
  This is a required question
  คำตอบ
  This is a required question

  หัวข้อประเมิน

  ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุงด่วน 0 = ไม่เคยใช้บริการ
  This is a required question
  1. ขนาดของห้องมีความเหมาะสม
  2. ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
  3. อุณหภูมิภายในห้องมีความเหมาะสม
  4. สภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  5. ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์
  6. โต๊ะเก้าอี้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
   7. ตู้เอกสารและชั้นวางเอกสารอยู่ในสภาพดีและสะอาด
  8. เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
  9. พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกห้องสะอาด
  Please enter one response per row
  1. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุมทั่วถึง
  2. ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
  3. สัญญาณ Wireless ครอบคลุมทั่วถึง
  4. ความเร็วของสัญญาณในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  5. มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย
  Please enter one response per row
  This is a required question