แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรของศูนย์ภาษา
คำชี้แจง: ศูนย์ภาษาขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ *
หน่วยงานที่สังกัด *
หลักสูตรที่เข้าอบรม *
สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
Required
ทราบข่าวการเปิดอบรมภาษาต่างประเทศจากสื่อใด *
สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ภาษาในระดับใด *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1.กระบวนการให้บริการ(การประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร/ระบบการวัดผล)
2.การบริการของเจ้าหน้าที่(ความเอาใจใส่/ความสุภาพ/การให้คำแนะนำ/การตอบคำถาม)
3.สิ่งอำนวยความสะดวก(เอกสาร/สื่อที่ใช้ในการอบรม/สภาพของห้องอบรม)
4.การตอบสนองความต้องการของสังคม(หลักสูตร/ระยะเวลาที่เปิดอบรมตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์)
5.วิทยากรมีบุคลิกภาพ/ความรู้ความสามารถ/เทคนิคการสอน/ความตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการสอนอย่างเต็มที่/เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามแสดงความคิดเห็นและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6.หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วท่านมีความรู้ความเข้าใจในระดับใด
7.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการบริการของศูนย์ภาษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse - Terms of Service