ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ (1): ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ: Α) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Β) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,  Γ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ) ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ) ΚΑΙ Ε) ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. *
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Required
Ο – Η Όνομα: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Επώνυμο: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ημερομηνία γέννησης(2): *
(2) Αναγράφεται ολογράφως ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τόπος Γέννησης: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α.Μ.Κ.Α. *
για να βρείτε τον Α.Μ.Κ.Α. σας πατήστε στο σύνδεσμο http://www.amka.gr/AMKAGR/
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: *
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τηλ:
Σταθερό ή και κινητό. Προαιρετικά αλλά απαραίτητο για ενδεχόμενη επικοινωνία μας με τον Πολίτη.
Τόπος Κατοικίας: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Οδός: *
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει όνομα οδού, αναγράψτε "ΑΓΝΩΣΤΗ".
Αριθ: *
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αναγράψτε "0"
ΤΚ: *
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Προαιρετικά
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (4) *
να επικυρώσει η Ελληνική Βουλή τη «συμφωνία των Πρεσπών».- *
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
Required
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή τα ανωτέρω δηλούμενα ως ακριβή στοιχεία αποτελούν προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα, το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Γενικό Συντονιστή του, Δικηγόρο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΚΚΑ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ, δεσμεύεται για τη δημοσιοποίησή τους, προς τις Αρμόδιες Πολιτειακές και Δικαστικές Αρχές για την επέλευση των εννόμων συνεπειών του συγκεκριμένου αυτού Δημοψηφίσματος Λαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.- *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.