[สำหรับผู้สนใจภายนอก]แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom”
ขณะนี้ผู้เข้ารับการอบรมเต็มจำนวนแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก
[สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม]
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 039319111 ต่อ 10902 โทรสาร 039471065 E-mail : arc@rbru.ac.th
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms