แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ

คำชี้แจง
แบบประเมินความพึงพอใจชุดนี้ ใช้เป็นเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ เกณฑ์การประเมิน
๕ หมายถึง มากที่สุด, ๔ หมายถึง มาก ,๓ หมายถึงปานกลาง , ๒ หมายถึงน้อย , ๑ หมายถึง น้อยที่สุด
โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพศ *
โปรดระบุเพศของท่าน
ตำแหน่ง *
โปรดระบุตำแหน่งของท่าน
Required
ความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เทคนิค วิธีการนิเทศเหมาะสม *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การปฏิบัติตนที่ดี *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การใช้ภาษาและคำพูด *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การนิเทศตรงกับความต้องการ *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการนิเทศ เหมาะสม *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางเหมาะสม *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สามารถนำผลการนิเทศไปปฏิบัติได้ *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้นิเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านต้องการให้มีการนิเทศบ่อยครั้งเพียงใด *
โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศครั้งต่อไปในเรื่องใด *
โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการนิเทศครั้งต่อไป
ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศครั้งต่อไปในเรื่องใด *
โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการนิเทศครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse