ลงทะเบียน ACTIVE THAILAND TOUR

ACTIVE THAILAND TOUR ชวนปั่นทั่วไทย สะสมไมล์ไปสิงคโปร์
ทริปจักรยานที่มีจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ผู้ที่ร่วมโครงการและสามารถ
สะสมไมล์ได้มากที่สุด ลุ้นมีโอกาสไปปั่นไกล ถึง สิงคโปร์

- ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร
- ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ระยะทาง 34 กิโลเมตร
- ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะทาง 53 กิโลเมตร
- ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะทาง 36.1 กิโลเมตร
- ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559
- ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559
- ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
- ครั้งที่ 12 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559


เงื่อนไขสำคัญสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมกิจกรรม แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ทัวร์ (Active Thailand Tour)

1.ชาย หญิง อายุ 10 – 60 ปี (ขึ้นไป) ที่มีร่างกายแข็งแรง (หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม)
2.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบกำหนดเส้นทาง และ ใบประทับตราที่จุดเริ่มต้น ผู้ขี่จะต้องใช้เส้นทาง และเข้าประทับตราตามจุด โดยจะกำหนดกรอบความเร็วของการขี่ที่ 15-30 กม./ชม.
3.ผู้ร่วมโครงการจะขี่คนเดียวหรือขี่เป็นกลุ่มก็ได้
4.ผู้ร่วมโครงการจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก ถุงมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย
5.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพึ่งตัวเอง โดยนำอุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซม เครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นต่อการขับขี่ติดตัวไปด้วย
6.มีทักษะในการขี่จักรยาน และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในยามคับขัน (เนื่องจาก เส้นทางการปั่นจักรยานบางพื้นที่ค่อนข้างลาดชัน)
7.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีโรคประจำตัวที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในขณะร่วมกิจกรรม เช่น โรคหัวใจ หอบ หืด ความดันสูง
8.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด หากผู้จัดงานเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมโครงการได้
9.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง หากผู้ได้รับเลือกให้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะไม่มีการชดเชยด้วยรางวัลอื่น
10.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมโครงการหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
11.ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ แต่ผู้จัดงานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือมอบของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่ารางวัลที่กำหนดไว้ได้
12.ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร a day และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวใช้ ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ได้รับรางวัล
13.การจัดกิจกรรม แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ทัวร์ (Active Thailand Tour) ดำเนินการโดยบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร a day โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม Active Thailand Tour (“กิจกรรม”) โดยข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการที่ระบุในกติกา พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า

1. ข้าพเจ้ารู้ว่าในการเข้าร่วมกิจกรรม หากเกิดความเสียหายใดๆ ในระหว่างการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ จะเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของข้าพเจ้า กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว
2. ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวใดๆ และมีทักษะในการขี่จักรยาน และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในยามคับขัน
3. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้บันทึกเทปและถ่ายภาพของข้าพเจ้าขณะร่วมกิจกรรม และยินยอมให้ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมและกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยใช้ ชื่อ ภาพ (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) เสียง และข้อมูลอื่นใดของข้าพเจ้าในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ข้าพเจ้า
4. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ การเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ถือว่าผู้เข้าร่วมรับทราบเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม Active Thailand Tour และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.086-304-4816

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question